Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Δασαρχείο Καρδίτσας: Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο

Δασαρχείο Καρδίτσας: Έργα αντιπυρικής προστασίας στο Δημόσιο δάσος Καναλίων-Φαναρίου - Εφιστούμε στους κυνηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί - Δασαρχείο Καρδίτσας: Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο - Κυνηγετικός Σύλλογος Μουζακίου

Δασαρχείο Καρδίτσας: Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2022-2023

Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 31/2022 Δασική Ρυθμιστική Διάταξη του Δασαρχείου Καρδίτσας για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2022-2023 ως ακολούθως:

Απαγορεύουμε τη θήρα του τρυγονιού (Steptopelia turtur) μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2022-2023, λόγω συμπλήρωσης του Ετήσιου Εθνικού ορίου κάρπωσης.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ αρ.31/2022 Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας της Υπηρεσίας μας.

Οι παραβάτες της διάταξης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων περί Θήρας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της και η εφαρμογή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Ζ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας & Ν.Σποράδων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Δασαρχείο Καρδίτσας: Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο - Κυνηγετικός Σύλλογος Μουζακίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠ.

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
1* Αγριοκούνελο (Oryctopuscuniculus) 20/8-14/9 15/9-10/3 Όλες Χωρίς περιορισμό
2 Λαγός (Lepuseuropaeus) 15/9-10/1 Τετ. – Σαβ. – Κυρ. ένα (1)
3 Αγριόχοιρος (susscrofa) 15/9-28/2 Τετ. – Σαβ. – Κυρ Χωρίς περιορισμό
4 Αλεπού (Vulpesvulpes) 20/8-14/9** 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
5 Πετροκούναβο (martesfoinia) 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
ΠΟΥΛΙΑ

α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.

1 Σιταρήθρα (AlaudaArvensis) 20/8-14/9 15/9-10/2 Όλες Δέκα (10)
2 Φάσα ( Columba Palumbus ) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
3 Αγριοπερίστερο ( Columba Livia ) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
4 Ορτύκι ( CoturnixCoturnix ) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Δώδεκα (12)
5 Τρυγόνι ( StreptopeliaTurtur ) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Έξι (6)
6 Τσίχλα ( TurdusPhilomelos ) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Είκοσι πέντε (25)

( Συνολικά από όλα τα είδη )

7 Δενδρότσιχλα (TurdusViscivorus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες
8 Κοκκινότσιχλα (TurdusIliacus) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες
9 Γερακότσιχλα ( TurdusPilaris ) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες
10 Κότσυφας ( TurdusMerula ) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες
11 Καρακάξα ( Pica Pica ) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
12 Κάργια ( CorvusMonedula ) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
13 Κουρούνα ( CorvusCorone ) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
14 Ψαρόνι ( Sturnus Vulgaris ) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
15 Μπεκάτσα ( ScolopaxRusticola ) 15/9-28/2 Όλες Δέκα (10)
16 Πετροπέρδικα ( Alectorisgraeca ) 01/10-15/12 Τετ. – Σαβ. – Κυρ. Δύο (2)
17 Νησιώτικη Πέρδικα (AlectorisChukar) 01/10-15/12 Τετ. – Σαβ. – Κυρ Τέσσερα (4)
18 Φασιανός ( PhasianusColchicus ) 15/9-31/12 Τετ. – Σαβ. – Κυρ. Ένα (1)
ΠΟΥΛΙΑ

β) Υδρόβια και παρυδάτια

1 Σφυριχτάρι ( Anas Penelope ) 15/9-10/2 Όλες Δώδεκα (12)

( Συνολικά από όλα τα είδη πάπιας )

2 Κιρκίρι ( AnasCrecca ) 15/9-31/1 Όλες
3 Πρασινοκέφαλη

(AnasPlatyrhynchos)

15/9-31/1 Όλες
4 Σουβλόπαπια ( AnasAcuta ) 15/9-10/2 Όλες
5 Σαρσέλα ( Anasquerquedula ) 15/9-31/1 Όλες
6 Χουλιαρόπαπια ( AnasClypeata ) 15/9-31/1 Όλες
7 Κυνηγόπαπια ( AythyaFerina ) 15/9-31/1 Όλες
8 Τσικνόπαπια ( AythyaFuligula ) 15/9-31/1 Όλες
9 Φαλαρίδα ( FulicaAtra ) 15/9-10/2 Όλες
10*** Ασπρομετοπόχηνα ( AnserAlbifrons ) 15/9-31/1 Όλες
11 Νερόκοτα ( GallinulaChloropus ) 15/9-31/1 Όλες Δέκα (10)
12 Μπεκατσίνι ( GallinagoGallinago ) 15/9-31/1 Όλες Δέκα (10)
13 Καλημάνα ( VanellusVanellus ) 15/9-31/1 Όλες Δέκα (10)Total
0
Shares