Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

ΑΣΕΠ 7K/2022: Προκήρυξη για προσλήψεις 3.720 ατόμων ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ σε θέσεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία

Asep fek diorismoi

ΑΣΕΠ 7K/2022: Προκήρυξη για προσλήψεις 3.720 ατόμων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ σε θέσεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία

Αιτήσεις από 22 Σεπτεμβρίου 2022 έως 10 Οκτωβρίου 2022

ΑΣΕΠ 7K/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 60/31.08.2022
7K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων μονίμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3 ετών) στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Αναλυτικά οι θέσεις

Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τετρακόσιες ενενήντα τρεις (493) θέσεις.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα τρεις (2.253) θέσεις.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Γ ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις (974) θέσεις.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.

Υποβολή αιτήσεων – Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 10 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)
2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)
3. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ)

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́ : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́ : ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ́: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ́: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ- ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ́: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ́: ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ- ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ́: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ́: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 7K/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 60/31.08.2022
Total
0
Shares
Προηγούμενο άρθρο
karditsa diefthides sxoleion 2

Σύσκεψη με τους Διευθυντές των σχολείων συγκάλεσε η Δημ. Αρχή Καρδίτσας

Επόμενο άρθρο
basket ask karditsas programma

ΜΠΑΣΚΕΤ: Το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων του Α.Σ.Καρδίτσας ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ