ΑΣΕΠ 4Κ2021: Από σήμερα οι αιτήσεις για τις 76 μόνιμες θέσεις σε οκτώ φορείς του δημοσίου

UwAAAABJRU5ErkJggg==
Πράσινο φως από τον ΑΣΕΠ για 321 προσλήψεις συμβασιούχων σε Δήμους εκ των οποίων 15 στο Δήμο Μουζακίου

ΑΣΕΠ 4Κ2021: Από σήμερα οι αιτήσεις για τις 76 μόνιμες θέσεις σε οκτώ φορείς του δημοσίου

Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τις 76 μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε ΔΙΟΤΑΠ, υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ΟΠΕΚΕΠΕ, υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σε τρία επιμελητήρια και στην Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας.

Πρόκειται για το διαγωνισμό 4Κ/2021 που αφορά στην πλήρωση 76 θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), στο Επιμελητήριο Άρτας, στο Επιμελητήριο Εύβοιας, στο Επιμελητήριο Λάρισας, στην Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας, στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας (Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) – ΝΠΙΔ, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ – Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 11 Μαΐου μέρα Τρίτη και λήγει στις 26 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΙΔΑΧ)

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (ΙΔΑΧ)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και Μ.Μ.Ε.

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ / ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ

ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ειδικ. Σχεδιασμού & Εφαρμογών

ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΜΑΓΕΙΡΩΝ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι πίνακες κατάταξης συντάσσονται με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν οι υποψήφιοι στην Αί-τηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική).

Το ΑΣΕΠ πριν από την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων / προσληπτέων καλεί τους υποψηφίους που αντιστοιχούν σε αριθμό διπλάσιο τουλάχιστον του συνόλου των θέσεων που προκηρύσ-σονται να υποβάλουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων, των κριτηρίων ή/και των ιδιοτήτων τους, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών.

Η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέ-ρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ. όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο.

Το ΑΣΕΠ δύναται κατά την κρίση του να αυξήσει αναλόγως τον αριθμό των υποψηφίων που θα κληθούν κατά τα ανωτέρω.Δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετά τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας υποβολής αυτών δεν λαμβάνονται υπόψη.Το Α.Σ.Ε.Π. θα ελέγξει τα υποβληθέντα από τους φερόμενους ως διοριστέους / προσληπτέους δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού/πρόσληψης ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες δεν αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται ή εάν τα δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν εντός της ορισθείσας προθεσμίας υποβολής αυτών ή δεν υπήρχαν κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ο υποψήφιος που φέρεται ως διοριστέος / προσληπτέος διαγρά-φεται από τους οικείους πίνακες και αποβάλλεται, κατά περίπτωση, από τη διαδικασία.

Συγκεκριμένα υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια που επικαλείται στην αίτησή του και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την κατά-ταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς σε περίπτωση που δεν προσκομίσει κανένα απολύτως σχετικό δικαιολογητικό.

Στη συνέχεια ελέγχονται τα δικαιολογητικά του αμέσως επόμενου στη σειρά κατάταξης προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού / πρόσληψης, τα κριτήρια ή/και οι ιδιότητες αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται και ότι υπήρχαν κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, μέχρις ότου, ύστερα από ενδεχόμενη, κατά περίπτωση, αναμόρφωση της βαθμολογίας τους, συμπληρωθεί ο αριθμός που απαιτείται για την κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων.

Σε περίπτωση που κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών, δεν συμπληρωθεί ο αριθμός που απαιτείται για την κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων, η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται για τους επόμενους κατά σειρά υποψηφίους και ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, εντός της 10ήμερης προθεσμίαςTotal
1
Shares