Αρχίζει η αποκατάσταση του οδικού δικτύου συνοικισμού «Γ. Καραϊσκάκη» Τ.Κ. Μαυρομματίου ύψους 296.000 ευρώ από το Δήμο Μουζακίου

Αρχίζει η αποκατάσταση του οδικού δικτύου συνοικισμού «Γ. Καραϊσκάκη» Τ.Κ. Μαυρομματίου ύψους 296.000 ευρώ από το Δήμο Μουζακίου

Αρχίζει η αποκατάσταση του οδικού δικτύου συνοικισμού «Γ. Καραϊσκάκη» Τ.Κ. Μαυρομματίου ύψους 296.000 ευρώ από το Δήμο Μουζακίου

Συνεχίζονται από τη Δημοτική αρχή του Δ. Μουζακίου, τα έργα αποκατάστασης των εκτεταμένων ζημιών που είχε προκαλέσει στις Τοπικές Κοινότητες και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή, ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός».

Σήμερα, (Παρασκευή 3/9/2021) το πρωί, στο Δημαρχείο Μουζακίου, υπογράφτηκε μεταξύ του Δημάρχου Μουζακίου κ. Θεοφάνη Στάθη και του εκπροσώπου της εργοληπτικής επιχείρησης «ΩΜΕΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» κ. Γιώργου Ωρολογόπουλου, η σύμβαση υλοποίησης του σημαντικού έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστη η επιβλέπουσα μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Ουρανία Πάτρα.

Το εργοληπτικό αντικείμενο αφορά στην αποκατάσταση του οδικού δικτύου, εντός του συνοικισμού Γ. Καραϊσκάκη της Τ.Κ. Μαυρομματίου, το οποίο σχεδόν καταστράφηκε από τη θεομηνία της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες:

  1. Καθαιρέσεις οπλισμένων σκυροδεμάτων, αποξηλώσεις περιφράξεων καθώς και κόψιμο/εκρίζωση δένδρων όπου απαιτηθεί.
  2. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες.
  3. Εκσκαφή χαλαρών εδαφών με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
  4. Κατασκευή επιχώματος οδού.
  5. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα διατομής πλάτους 0,15 μ. και ύψους 0,25-0,30 μ.
  6. Κατασκευή ρείθρων από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20.
  7. Κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας, (βάση και υπόβαση) συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ. η κάθε μία από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου
  8. Προεπάλειψη επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα.
  9. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m, με χρήση κοινής ασφάλτου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 296.612,12 ΕΥΡΩ, πιστώσεις οι οποίες προέρχονται από έκτακτα έσοδα («ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και ιδίους πόρους).

Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης, μετά την υπογραφή της σύμβασης δήλωσε: «Ο Δήμος μας, με δικές του δυνάμεις, αλλά και την ουσιαστική αρωγή της Πολιτείας, υλοποιεί σταδιακά τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό του για την αποκατάσταση των πολλών και τεράστιων ζημιών που προκάλεσε στο Μουζάκι και στα χωριά μας το καταστροφικό πέρασμα του «Ιανού». Τα έργα που ξεκινούν άμεσα στον συνοικισμό Γ. Καραϊσκάκη της Τ.Κ. Μαυρομματίου εντάσσονται σε αυτό το επιχειρησιακό πλάνο. Είναι βέβαιο πως θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα του εσωτερικού οδικού δικτύου στο συνοικισμό, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια στην κίνηση των δημοτών και ποιότητα στην καθημερινότητά τους».
Total
1
Shares