Απάντηση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. κ. Γιώργου Γέρμανου σε δημοσίευμα του κ. Γ. Καραβίδα (3-1-2021)


Απάντηση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. κ. Γιώργου Γέρμανου σε δημοσίευμα του κ. Γ. Καραβίδα (3-1-2021)

Διαβάζοντας πολύ προσεκτικά τα όσα προσάπτει τόσο στην Επιχείρηση όσο και στη Διοίκηση της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. ο κ. Καραβίδας, στο δημοσίευμα του στις 3/1/2021 και, προς αποκατάσταση της αλήθειας στους συνδημότες έχουμε να του απαντήσουμε μας τα παρακάτω:

Για τον έλεγχο ο οποίος βρίσκεται εν εξελίξει, δεν θα μπούμε στη διαδικασία σχολιασμού, περιμένοντας τα αποτελέσματά του, τα οποία εκτιμούμε ότι θα επιβεβαιώσουν τα λεγόμενά μας και θα αποδείξουν τη νόμιμη και χρηστή διαχείριση των οικονομικών της Επιχείρησης από ιδρύσεώς της έως και σήμερα. Μιας διαχείρισης που στόχο πάντα είχε και έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τη μικρότερη δαπάνη.

Ο νόμος τον οποίο, κατά το δοκούν, επικαλείται ο κ. Καραβίδας, προβλέπει ότι «το διοικητικό συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν την επιχείρηση και ιδιαίτερα: αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των μελετών, εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών, αναθέτει τη σύνταξη των μελετών και την εκτέλεση των έργων και εγκρίνει τις μελέτες και τις προμήθειες, στα πλαίσια της ισχύουσας για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής νομοθεσίας στο πλαίσιο του κανονισμού της παρ.2 του άρθρου 257 ΔΚΚ. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης μπορεί το διοικητικό συμβούλιο να αναθέτει με απόφασή του την άσκηση του συνόλου ή μέρους των αρμοδιοτήτων του, εκτός των περιπτώσεων β΄, γ΄, ε΄, και ζ΄ της παρ.1, αυτού του άρθρου στον πρόεδρο και σε άλλα όργανα της επιχείρησης, στο διευθυντή και τους υπεύθυνους των λειτουργικών μονάδων της επιχείρησης». Στο πλαίσιο λοιπόν των σχετικών προαναφερόμενων διατάξεων, το Διοικητικό μας Συμβούλιο με απόφασή του έχει εκχωρήσει στον Πρόεδρο και τον Γενικό Διευθυντή της Επιχείρησης τις αρμοδιότητες  που προβλέπονται από το Νόμο για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Επιχείρησης. Η αποτελεσματική λειτουργία της Επιχείρησης, πολλές φορές, απαιτεί ταχύτητα  στη λήψη της απόφασης και η διαδικασία την οποία ακολουθούμε πάντα μας δικαιώνει. Επίσης, δεν κατανοούμε την αναφορά του για τη μη ουσιαστική έρευνα αγοράς. Μήπως θεωρεί ότι οι προσφορές τις οποίες ζητούμε από τους προμηθευτές της Επιχείρησης πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης, τις λαμβάνουμε μόνο για τον τύπο και δεν επιλέγουμε την καλύτερη ποιοτικά και οικονομικότερη προσφορά για τα πράγματα που προμηθευόμαστε ή τις εργασίες που πραγματοποιούμε; Τον διαψεύδουμε και του ανακοινώνουμε ότι ο έλεγχος που πραγματοποιείται θα τον διαψεύσει και αυτός για μια ακόμη φορά.

Μας κατηγορεί, ο κ. Καραβίδας, για υλοποίηση προγραμμάτων πρόσληψης ΑμεΑ με αδιαφανή και μη νόμιμα κριτήρια, τα οποία επιβεβαιώθηκαν με δικαίωση προσφεύγοντα υποψηφίου. Πιστεύαμε, ότι οι σπουδές του στη Στρατιωτική Νομική, του έχουν δώσει τις απαραίτητες γνώσεις να κατανοεί αποφάσεις, αλλά μάλλον πιστεύαμε λάθος. Γιατί η απόφαση για την προσφυγή του ανωτέρω που έχουμε στα χέρια μας δεν τον  δικαιώνει, διότι ο ανωτέρω υποψήφιος, πολιτικός και παραταξιακός φίλος του κ. Καραβίδα, μιας και ήταν συνυποψήφιοι στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές, δεν πληρούσε τα προσόντα για την κατάληψη μιας από τις προαναφερόμενες θέσεις, αφού δεν κατείχε πιστοποιητικό γνώσης αγγλικών που ζητούσε η Επιχείρηση. Η απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 στην οποία προσέφυγε ο υποψήφιος, ακύρωσε την απόφαση με την οποία προσλήφθηκαν δύο άλλοι συνυποψήφιοί του, η οποία αποτελούσε Ατομική Διοικητική Πράξη, για τυπικούς και μόνο λόγους. Σύμφωνα δε, με τις βασικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου και την πάγια Νομολογία του ΣτΕ, όταν μια Ατομική Διοικητική Πράξη ακυρωθεί για τυπικούς λόγους, οφείλει η Διοίκηση να την επανεκδώσει, προσθέτοντας στο σώμα της τα στοιχεία αυτά για τα οποία η Πράξη ακυρώθηκε, δίνοντάς της αναδρομική ισχύ από την ημεροχρονολογία της ακυρωθείσας αρχικής Πράξης. Αυτό βεβαίως και πράξαμε, πράγμα που ενόχλησε τον κ. Καραβίδα, γιατί πιθανότατα είχε εγγυηθεί, με τις “νομικές” του γνώσεις, τη δικαίωση και κατ’ επέκταση την κατάληψη της θέσης στον …… αδικημένο υποψήφιο.

Μας κατηγορεί, ο κ. Καραβίδας, για κάλυψη των πάγιων αναγκών σε θέσεις εργασίας με μετατροπή συμβάσεων ατόμων με αναπηρίες, οι οποίοι εργαζόταν στην Επιχείρηση με ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ σε αορίστου χρόνου, νόμιμη όπως ευτυχώς παραδέχεται, αλλά όχι σύμφωνη με τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της δικαιοσύνης και των ίσων ευκαιριών και ότι με την απόφασή  μας αυτή στερήσαμε τη δυνατότητα σε συνδημότες μας και σε τρίτους της εργασίας στην Επιχείρηση.  Δε λέει όμως ότι, η Επιχείρηση, μέχρι και την έναρξη της εργασιακής σχέσης των ανωτέρω ΑμεΑ με ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, λειτουργούσε διοικητικά χάρη στην καθημερινή άοκνη προσπάθεια των πολιτικών στελεχών που επιτέλεσαν Πρόεδροι του Δ.Σ. και στην εθελοντική προσφορά εργαζόμενων σε μη διοικητικές θέσεις στην Επιχείρηση και στο Δήμο. Δεν αναφέρει στο κείμενό του τι προβλέπει ο νομοθέτης για τις περιπτώσεις αυτές της απασχόλησης και το λόγο για τον οποίο μπορεί μια Δημοτική Επιχείρηση να μετατρέψει μια σύμβαση ορισμένου χρόνου, απόρροια ειδικού προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ, σε αορίστου χρόνου, εφ’ όσον το επιθυμεί. Και ο λόγος είναι ακριβώς αυτός που επικαλείται στην καταγγελία του. Οι “ίσες ευκαιρίες” στους εργασιακά αποκλεισμένους πολίτες, οι οποίοι είχαν την ατυχία να έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Αν βέβαια λάβουμε υπόψη από τη μία την προσφορά αυτών των εργαζόμενων κατά την τετραετή πορεία τους στην Επιχείρηση και από την άλλη, την απαγόρευση των προσλήψεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα από το 2006 έως και σήμερα, θεωρούμε ότι πράξαμε ορθά τόσο διοικητικά όσο και κοινωνικά. Βέβαια ο κ. Καραβίδας, θα επιθυμούσε τη μη συνέχιση της απασχόλησης των προαναφερόμενων ατόμων για να «τρενάρει» την αποτελεσματική λειτουργία της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ., αλλά δεν του κάναμε τη χάρη. Ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε σήμερα καταγγελλόμενοι, είναι γιατί επιλέξαμε την παραγωγή έργου (κοινωνικού, πολιτιστικού, ευκαιριών απασχόλησης, …..) και του στερήσαμε ένα επιχείρημα της κριτικής του για τη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

Μας καταγγέλλει   για προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στο δημοτικό μας ωδείο με «αναχρονιστικό» προσοντολόγιο. Αυτό το προσοντολόγιο (Π.Δ. 524/1986) όμως, αποτελεί νόμο του κράτους και, για να είμαστε σύννομοι, αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε. Εκτός αν, προτιμάει τη μη νομιμότητα σ’ αυτόν τον τομέα, για να έχει λόγους καταγγελίας έκνομων ενεργειών μας. Μας καταγγέλλει επίσης, οι προκηρύξεις, οι οποίες εκδίδονται για την πρόσληψη του εν λόγω εκπαιδευτικού προσωπικού δεν απευθύνονται σε πτυχιούχους Πανεπιστημιακών σχολών και η μοριοδότησή  τους, γίνεται με εντελώς «αυθαίρετα» κριτήρια. Στις αντίστοιχες προκηρύξεις των τελευταίων 4 ετών, το Δ.Σ. θέσπισε μεταξύ άλλων, την ειδική «αυθαίρετη» μοριοδότηση των τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ), καθώς επίσης και των μεταπτυχιακών τίτλων για τους υποψήφιους καθηγητές του ωδείου μας. Προκηρύξεις, για τις οποίες πέρυσι, προσέφυγε με καταγγελία στον ΑΣΕΠ και έλαβε την απάντησή του. Δεν την ανακοινώνει ούτε την επικαλείται βέβαια, γιατί το αποτέλεσμα της καταγγελίας ήταν και πάλι απορριπτικό γι’ αυτόν. Τελικά, δεν κατανοούμε, τι θέλει;

Μας καταγγέλλει επίσης για πολλά «ερωτηματικά και απορίες συνδημοτών» μας για τη διαχείριση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς ανακούφιση των πληγέντων από τη θεομηνία και  ότι δεν εκδίδουμε ενημερωτικό δελτίο τύπου, το οποίο ομόφωνα αποφασίσαμε να εκδώσουμε. Την απάντηση, για τη μη έκδοση του δελτίο τύπου, την έλαβε κατά την ερώτησή του στο τελευταίο ΔΣ της Επιχείρησης, καθώς το πρόσωπο το οποίο είχε αναλάβει την έκδοσή του, ανέλαβε την ευθύνη της καθυστέρησης. Ο ίδιος, από την προσωπική του εμπειρία εκείνων των ημερών, όπως λέει, δεν μπορεί ως αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. να  απαντήσει και να τους λύσει τις απορίες; Θαρρούμε ότι μπορεί, αλλά δεν θέλει, μιας και βάζει τον εαυτό του στην «αντιπολίτευση» και, είναι ομολογουμένως μη θεμιτό πολιτικά να επαινούμε πράξεις των πολιτικών μας αντιπάλων. Να τον πληροφορήσουμε ωστόσο, ότι η αυτοδιοίκηση δεν έχει, από ιδρύσεώς της, συμπολίτευση και αντιπολίτευση, αλλά την παράταξη της πλειοψηφίας και μειοψηφικές παρατάξεις. Και η μειοψηφία, για την ορθή δημοκρατική λειτουργία, οφείλει να δίνει μάχη, να πραγματοποιηθεί αυτό που επιθυμούν οι πολλοί, για το καλό του τόπου, άσχετα αν διαφωνούν. Εκτός αν δεν επιθυμεί το καλό του τόπου, αλλά ίδιο πολιτικό και παραταξιακό όφελος. Δεν θα τον ακολουθήσουμε και θα τον αφήσουμε στην κρίση των συνδημοτών μας.

Γεώργιος Λ. Γέρμανος

Δημοτικός Σύμβουλος

Γραμματέας Δ.Σ. Δ. Μουζακίου

Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.


Total
68
Shares
Previous Article

Υπογράφεται η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Λυκείου Μουζακίου

Next Article

Δήμος Μουζακίου: Aπό αύριο Παρασκευή 15/01, οι αιτήσεις για το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών σε βοηθητικούς χώρους


Total
68
Share