Απαγόρευση αλιείας στις λίμνες Ν. Πλαστήρα και Σμοκόβου

Απαγόρευση αλιείας στις λίμνες Ν. Πλαστήρα και Σμοκόβου

Απαγόρευση αλιείας στις λίμνες Ν. Πλαστήρα και Σμοκόβου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
  3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/70 «Αλιευτικός Κώδιξ» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.1720/87, το Ν.2040/92 και το Ν.2332/95.
  4. Το Β.Δ. 142/6-3-71 «Περί Αλιείας Υδρόβιων Ζώων Λιμνών και Ποταμών και προστασίας αυτών»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Την απαγόρευση αλιείας στις λίμνες Ν. Πλαστήρα και Σμοκόβου, στους ποταμούς, παραποτάμους και στα κανάλια του Νομού μας, των παρακάτω ειδών:

  1. Πέστροφας: Από 1ης Νοεμβρίου 2020 μέχρι και 15 Φεβρουαρίου 2021
  2. Κορέγονου: Από 1ης Δεκεμβρίου 2020 μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2021

Τον έλεγχο για την τήρηση της απαγόρευσης θα αναλάβει η Αστυνομία. Οι παραβάτες διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/70 «Αλιευτικός Κώδιξ» και των Νόμων 1740/87 και 2040/92.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣTotal
0
Shares