Αναβολή και μετάθεση ημέρας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου

UwAAAABJRU5ErkJggg==

Αναβολή και μετάθεση ημέρας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου

ΣΧΕΤ: Η αριθμ. 2514/24-03-2021 πρόσκλησή μας.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3, παρ. 10 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΑΔΣ 180/2011 με ΑΔΑ 4Α36ΩΚΕ-Β) σύμφωνα με την οποία: «Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας, που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής.

Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της», μεταθέτουμε την ώρα σύγκλησης της προγραμματισθείσας 6ης δημόσιας τακτικής με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης με ημερομηνία συνεδρίασης Δευτέρα 29-03-2021, από ώρα 19:30 για την Τρίτη 30-03-2021, ίδια ώρα, μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων «στα ίδια θέματα» της ημερήσιας διάταξης που περιλάμβανε η αριθμ. 2514/24-03-2021 πρόσκλησή μας, μετά τον αιφνίδιο χαμό συγγενικού προσώπου Δημοτικού Συμβούλου.

Η Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Καραμπέκου ΜαρίαTotal
6
Shares