Ανακοίνωση παράτασης αιτήσεων – Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας

Ανακοίνωση παράτασης αιτήσεων – Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας

Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (Β΄ 3462), που τροποποίησε την ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (Β’ 2773), κάνουμε γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην 110250/20-7-2020 πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας, παρατείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλαδή από τις 20 Αυγούστου 2020 στις 14 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων):

Τέρμα Χαριλάου Φλωράκη, Καρδίτσα

τηλέφωνο: 24410, 79854, 80139, 80144

Τηλεομοιοτυπία (Fax): 40857

Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου:

(email): ddasonkard@apdthest.gov.gr

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας

Παπαβάιου Χρυσή

Δασολόγος με A΄ βαθμό
Total
0
Shares