Αλλάζουν τέλη κυκλοφορίας και τέλη ταξινόμησης των Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής

μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας

Αλλάζουν τέλη κυκλοφορίας και τέλη ταξινόμησης των Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής

Τέλος ταξινόμησης των Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) — Τροποποίηση άρθρου121ν.2960/2001

Συγκεκριμένα:

1.α. Θεσπίζεται η επιβολή τέλους ταξινόμησης, αναλόγως του κυλινδρισμού του κινητήρα τους, για τα επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) 87.03, τα οποία έχουν λάβει έγκριση Μεμονωμένου Οχήματος Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 33692/2202/2014 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ταξινομούνται ως «οχήματα μεταχειρισμένων εξαρτημάτων».

β. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει, με απόφασή του, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παρακολούθηση της κατασκευής των προαναφερόμενων οχημάτων, τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών έναντι της τελωνειακής αρχής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Τέλος ταξινόμησης των Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (ΜΟΙΚ)

«9. Στα επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης Σ.Ο. 87.03, τα οποία έχουν λάβει έγκριση Μεμονωμένου Οχήματος Ιδιαίτερης Κατασκευής (ΜΟΙΚ) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 33692/2202/2014 (Β’ 3134) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ταξινομούνται ως «οχήματα μεταχειρισμένων εξαρτημάτων», επιβάλλεται τέλος ταξινόμησης αναλόγως του κυλινδρισμού του κινητήρα τους, ως εξής:

telos taksinomisis
Τέλη κυκλοφορίας των Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (ΜΟΙΚ) – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20 ν. 2948/2001

1. Στην περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α’ 242) προστίθεται υποπερ. ιβ), ως εξής:

«ιβ) Για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα της δασμολογικής κλάσης Σ.Ο. 87.03, τα οποία έχουν λάβει έγκριση Μεμονωμένου Οχήματος Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 33692/2202/2014 (Β’ 3134) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ταξινομούνται ως «οχήματα μεταχειρισμένων εξαρτημάτων», ανεξαρτήτως της ημερομηνίας της πρώτης ταξινόμησής του σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή χώρα του Ε.Ο.Χ., τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλίνδρισμά του κινητήρα αυτών κατ’ αναλογία με τον πρώτο πίνακα της υποπερ. α’, ως εξής:

telikykloforias

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την τροπολογίαTotal
1
Shares
Previous Article
emi theologi 1

Ανακοίνωση του Αρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μουζακίου «ΟΙ ΓΟΜΦΟΙ» για το θάνατο της Αιμιλίας Θεολόγη

Next Article
Φοιτητικό επίδομα: Σε λειτουργία η πλατφόρμα - Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης

Φοιτητικό επίδομα: Σε λειτουργία η πλατφόρμα - Οδηγίες για την υποβολή της αίτησηςTotal
1
Share