Τροποποίηση έκδοσης Αποφάσεων ετήσιας αδείας συντήρησης Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε-65

Share

Τροποποίηση έκδοσης Αποφάσεων ετήσιας αδείας συντήρησης Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε-65 .

από Η/Κ Σμοκόβου (Χ.Θ. 46+900) έως Όρια Καρδίτσας (Χ/θ 104+100) έτους 2024

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις των άρθρων 9, 52 & 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν. 3542/2007 και το άρθρο 48 του Ν.4313/2014.
β) Υπ’ αριθμ. CC.Μ1.OM.3075 από 11/12/2023 έγγραφο της Δ/νσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»
γ) Το υπ’αριθ. ΛΕ/ΚΕ/02/12/24/384958 από 18-12-2023 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών/Γ.Γ.Υ/Γ.Δ.Σ.Υ/Διεύθυνση Δ17.
δ) Την υπ’ αριθμ. 5425/23/2552380 από 19/12/2023 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Καρδίτσας.
ε) Υπ’ αριθμ. 2501/1/8-β (Απόφαση 4/2023) από 19-12-2023 Απόφαση μας.
στ) Υπ’ αριθμ. CC.Μ1.ΟΜ.3571 από 15-4-2024 έγγραφο της Δ/νσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»
ζ) Υπ’ αριθμ. ΛΕ/KE/02/12/24/112869 από 24-4-2024 έγγραφο Δ17.
η) Την υπ’ αριθμ. 5425/23/2552380 από 19/12/2023 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Καρδίτσας.

Αποβλέποντας στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ά ρ θ ρ ο 1 °

– Την εφαρμογή των προτεινόμενων Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (στ-ζ-η) ετήσιας διάρκειας για την εκτέλεση εργασιών τακτικής συντήρησης στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65), με ισχύ έως 31.12.2024 (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του Αυτοκινητοδρόμου, σε κλάδους εισόδου/εξόδου των Ανισόπεδων Κόμβων και στα τμήματα των καθέτων οδών εντός Ο.Ε.Π.) προκειμένου να συμπεριληφθούν και τα νέα τμήματα του Αυτοκινητοδρόμου εντός των Ορίων του Έργου Παραχώρησης, τα οποία έχουν τεθεί σε λειτουργία από 23-4-2024, ως εξής:

Οι ανωτέρω περιορισμοί θα υλοποιούνται με εφαρμογή των αντίστοιχων τυπικών διατάξεων σήμανσης που προβλέπονται κατά περίπτωση ανά είδος αποκλεισμού.

Οι τυπικές διατάξεις σήμανσης περιλαμβάνονται:

– στο Παράρτημα Ζ της Ε.Σ.Υ. της Σύμβασης Παραχώρησης (Αυτοκινητόδρομοι).
– στη μελέτη που έχει εγκριθεί με τη σχετική Απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε. – Κ.Σ.Ε.Σ.Π.

Η επιλογή, προσαρμογή και εφαρμογή της κατάλληλης, ανά περίπτωση, τυπικής διάταξης σήμανσης αποτελεί ευθύνη της Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων της εταιρείας «Γ.Ε.Κ. ΤΕΡΝΑ Α.Ε.». Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. γεωμετρικές/οριζοντιογραφικές συνθήκες, είδος περιορισμού/αποκλεισμού, θέσης περιορισμού/αποκλεισμού, μήκος περιορισμού/αποκλεισμού, διάρκεια περιορισμού/αποκλεισμού, ώρες εφαρμογής περιορισμού/αποκλεισμού κ.λπ.) δεν καθίσταται κατάλληλη η εφαρμογή κάποιας τυπικής διάταξης σήμανσης που περιλαμβάνεται στα ανωτέρω τεύχη/μελέτες ή σε περίπτωση που δεν υφίσταται κατάλληλη εγκεκριμένη τυπική διάταξη εργοταξιακής σήμανσης για τον επιθυμητό αποκλεισμό/περιορισμό (π.χ. είδος/θέση/μήκος/διάρκεια/ώρες εφαρμογής κ.λπ.), τότε, για την υλοποίηση των εργασιών, θα υποβάλλεται ξεχωριστό αίτημα για την έκδοση αστυνομικής απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Η ισχύς των Αστυνομικών Αποφάσεων θα είναι από 01.01.2024 έως και 31.12.2024, εξαιρουμένων των χρονικών διαστημάτων που αναφέρονται κατωτέρω, κατά τα οποία δεν θα εκτελούνται εργασίες συντήρησης:

· 01.01 έως και 08.01, 15.03 έως και 19.03, 22.03 έως και 26.03, 02.05 έως και 07.05, 21.06 έως και 25.06, 14.08 έως και 19.08, 25.10 έως και 29.10, 20.12 έως και 31.12,

· καθώς και τα Σαββατοκύριακα της καλοκαιρινής περιόδου από 15.06.2024 έως και 08.09.2024.

Για την εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ισχύουν τα εξής:

α) Να προβλεφθεί η υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης των κατά τόπους Αστυνομικών Τμημάτων σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη των εργασιών, για το είδος των αποκλεισμών ή περιορισμών της κυκλοφορίας, το είδος των εργασιών, το μήκος των αποκλεισμών ή περιορισμών της κυκλοφορίας, τις εφαρμοζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη χρονική διάρκειά τους.

β) Να προβλεφθεί η υποχρέωση του Παραχωρησιούχου ότι θα πρέπει να προηγείται κάθε φορά ενημέρωση των χρηστών με τον προσφορότερο τρόπο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

γ) Να δίνεται η δυνατότητα άρσης των Αστυνομικών Αποφάσεων Ετήσιας Διάρκειας, σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι χορήγησης αυτών.

δ) Να προβλεφθεί ότι το μήκος ζώνης έργων σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μήκος που αποτυπώνεται / αναφέρεται στις τυπικές διατάξεις σήμανσης ή σε περίπτωση που αυτό δεν προσδιορίζεται τα δύο (2) χλμ. Αυτοκινητοδρόμου (ή τα 3 χλμ. για τον αποκλεισμό μόνο της Λ.Ε.Α.), με εξαίρεση

1. Την περίπτωση εργασιών σε σήραγγες όπου σύμφωνα με τις τυπικές διατάξεις σήμανσης ΜΙΔ-15 και ΜΙΔ-16 που περιλαμβάνονται στη μελέτη που έχει εγκριθεί με το (ζ) σχετικό, η σήμανση μπορεί να εκτείνεται σε μήκος που ταυτίζεται με το μήκος της εκάστοτε σήραγγας και η ζώνη προειδοποίησης θα ξεκινά 1.025 μ. πριν την είσοδο στη σήραγγα σε «ανοικτό τμήμα» αυτοκινητοδρόμου ή εφόσον το μήκος του «ανοικτού τμήματος» δεν επαρκεί, η ζώνη προειδοποίησης θα ξεκινά 1.025 μ. πριν την είσοδο της προηγούμενης σήραγγας.

2. Τα τμήματα στις περιοχές Ανάβρας (Χ.Θ. 59+400 έως Χ.Θ. 61+900), Σ.Ε.Α. Σοφάδων (Χ.Θ. 67+700 έως Χ.Θ. 71+700), Καρδίτσας (Χ.Θ. 81+700 έως 85+700), Μακρυχωρίου (Χ.Θ. 87+700 έως 91+700) και Προαστίου (Χ.Θ. 98+200 έως Χ.Θ. 102+200) του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (E65) για εκτέλεση εργασιών τακτικής συντήρησης
πρασίνου και υδραυλικών υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη ότι αφενός μεν στις ανωτέρω περιοχές παρουσιάζονται αλλεπάλληλες οριζοντιογραφικές καμπύλες κατά μήκος του οδικού άξονα και έντονες μηκοτομικές κλίσεις, οι οποίες δύναται να χαρακτηριστούν απότομες από τους χρήστες και ενδεχομένως επικίνδυνες για τους εργαζομένους στο έργο
παραχώρησης και ότι αφετέρου δε με βάση τα πραγματικά στοιχεία κυκλοφορίας του έργου ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι αρκετά χαμηλότερος της μέγιστης λειτουργικής ικανότητας λωρίδων κυκλοφορίας.

Επισημαίνεται, ότι σε κάθε περίπτωση, η παρούσα εξαίρεση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι η απομόνωση μίας λωρίδας κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται όταν ο ωριαίος αριθμός των διερχόμενων οχημάτων ανά λωρίδα είναι μικρότερος από 1.250, σύμφωνα και με την τελευταία στήλη του πίνακα 1.1-1: Μέγιστη λειτουργική ικανότητα λωρίδων κυκλοφορίας του 7ου τεύχους Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε. – Σ.Ε.Ε.Ο.), έκδοσης 2010, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ελεύθερο πλάτος της κάθε λωρίδας κυκλοφορίας είναι 3,75 μ.

ε) Για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών σε οδικά τμήματα που η γεωμετρία της περιοχής των ρυθμίσεων περιλαμβάνει οριζοντιογραφικές καμπύλες και προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορατότητα και η οδική ασφάλεια των χρηστών, είναι δυνατόν το προβλεπόμενο από τις τυπικές διατάξεις σήμανσης μήκος της ζώνης προειδοποίησης και μήκος της ζώνης
συναρμογής να επιμηκύνεται και να προσαρμόζεται κατάλληλα, με επανάληψη των προβλεπόμενων από τις τυπικές διατάξεις πινακίδων.

Προς το σκοπό αυτό για την οριστικοποίηση των χιλιομετρικών θέσεων εφαρμογής της τυπικής σήμανσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γεωμετρία της περιοχής των ρυθμίσεων (οριζοντιογραφικές καμπύλες) και η τυπική σήμανση να προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε η εκκίνηση των αποκλεισμών και αντίστοιχα το πέρας της ζώνης συναρμογής εισόδου να υλοποιούνται σε κατάλληλη απόσταση πριν από την εκκίνηση των οριζοντιογραφικών καμπυλών, σε περιοχή που υπάρχει ευθυγραμμία.

Περαιτέρω θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την τυχόν επιμήκυνση της ζώνης προειδοποίησης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορατότητα, καθώς και για την τοποθέτηση της απαιτούμενης προσωρινής οριζόντιας εργοταξιακής διαγράμμισης κίτρινου χρώματος στις θέσεις όπου η μόνιμη οριζόντια διαγράμμιση δεν ισχύει (π.χ. ζώνη συναρμογής εισόδου στις περιοχές αλλαγής λωρίδων της ζώνης συναρμογής εισόδου και της ζώνης συναρμογής εξόδου κ.λπ.).

Επισημαίνεται ότι η «Γ.Ε.Κ. ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», στην οποία κοινοποιείται το παρόν, έχει την ευθύνη και οφείλει να μεριμνά:

α) Για την επιλογή των κατάλληλων κάθε φορά εγκεκριμένων τυπικών διατάξεων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αντιστοιχούν στις περιπτώσεις περιορισμών / αποκλεισμών, που θα εφαρμοστούν (λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο επιτρεπτό μήκος αποκλεισμού, το μήκος της ζώνης έργων, τη θέση και τη λωρίδα του περιορισμού /
αποκλεισμού, τη γεωμετρία και τις τυχόν οριζοντιογραφικές καμπύλες της οδού, το χρόνο εφαρμογής των ρυθμίσεων, τη διαθεσιμότητα / ύπαρξη εγκεκριμένων τυπικών σχεδίων εργοταξιακών σημάνσεων για τον επιθυμητό αποκλεισμό και την εφαρμοσιμότητα τους στην περιοχή κ.λπ.), και την προσαρμογή τους στα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες της περιοχής των ρυθμίσεων (π.χ. περιοχή Α/Κ, προσαρμογή ορίων ταχύτητας, επαρκή πλάτη λωρίδων κυκλοφορίας, μήκος ζώνης προειδοποίησης και ζώνης συναρμογής με τυχόν επιμήκυνσή τους για την εξασφάλιση της ομαλούς συναρμογής και της ορατότητας, αποστάσεις πινακίδων και θέσεις σήμανσης, μήκος ζώνης έργων κ.λπ.), καθώς και για τη λήψη όλων των
απαιτούμενων πρόσθετων απαραίτητων μέτρων για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής σήμανσης (π.χ. τοποθέτηση πρόσθετης προειδοποιητικής σήμανσης όταν εισέρχεται κλάδος εισόδου εντός της ζώνης προειδοποίησης, τακτική συντήρηση της σήμανσης, έγκαιρη απομάκρυνση μηχανικού εξοπλισμού, τοποθέτηση κατάλληλων διατάξεων προστασίας μεταξύ εργοταξίου και χώρου οδικής κυκλοφορίας, χρήση αναλάμπτοντων φανών, χρήση πινακίδων
οριοθέτησης έργων αντί κώνων, τοποθέτηση αναλάμποντος βέλους, κατάλληλος φωτισμός περιοχής ρυθμίσεων και χώρου εργασιών, χρήση φορητών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων, απόκρυψη υφιστάμενης σήμανσης που τυχόν δεν ισχύει κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων κ.λπ.), με σκοπό να προσφέρεται διαρκώς ευκρινής και άμεση αντίληψη των
ρυθμίσεων και των απαιτούμενων πληροφοριών, να αποκλείεται ο χώρος των εργασιών, καθώς και να διεξάγεται με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων και των εργαζομένων.

β) Για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων, όταν απαιτείται απομάκρυνση τμήματος της μόνιμης περίφραξης ή / και των στηθαίων ασφαλείας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο χώρο των εργασιών, ώστε στις θέσεις της αποξηλωθείσης προσωρινά περίφραξης να αποκλείεται η είσοδος ζώων στον αυτοκινητόδρομο, στις δε θέσεις προσωρινής αποξήλωσης
των στηθαίων ασφαλείας να γίνεται κατάλληλη διαμόρφωση των απολήξεων και να τοποθετούνται κατάλληλες διατάξεις προστασίας μεταξύ εργοταξίου και χώρου οδικής κυκλοφορίας [παρ. 5.3 και 5.5 των ΟΜΟΕ- ΣΕΕΟ (Τεύχος 7)].

γ) Για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και χρηστών.

δ) Για την απόκρυψη των ενδείξεων των υφιστάμενων μόνιμων πινακίδων και της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων και την τοποθέτηση προσωρινής σήμανσης σε κατάλληλες θέσεις όπου απαιτείται.

ε) Για την εξασφάλιση του ελάχιστου απαιτούμενου πλάτους ανά λωρίδα κυκλοφορίας και την καλή κατάσταση του κυκλοφορούμενου τμήματος.

στ) Για την έγκαιρη άρση των ρυθμίσεων μετά το πέρας των εργασιών και την απομάκρυνση των μέσων σήμανσης και του μηχανικού εξοπλισμού κάθε φορά, προκειμένου το κατάστρωμα της οδού να αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί ότι είναι ελεύθερο από μηχανήματα, απορρίμματα, ανωμαλίες επιφάνειας κ.λπ.
Σημειώνεται ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μικρής διάρκειας θα λαμβάνουν χώρα σε ώρες που εξασφαλίζεται επαρκής ορατότητα υπό το φως της ημέρας, θα ξεκινούν αφού ξημερώσει και θα αποσύρονται πριν τη δύση του ηλίου.

Επισημαίνεται, εντούτοις ότι για την εφαρμογή των σημάνσεων σε εργασίες μικρής διάρκειας, κατά τις νυχτερινές ώρες ή σε άσχημες καιρικές συνθήκες, προβλέπονται επιπρόσθετες διατάξεις (παλλόμενα βέλη, αναλάμποντες φανοί κινδύνου).

ζ) Για την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης με άλλες εν ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μικρής ή μακράς διάρκειας στην ευρύτερη περιοχή των υπό εκτέλεση εργασιών.

Κατά την εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία και να ελαχιστοποιείται η παρεμπόδιση των χρηστών.

Προς το σκοπό αυτό επισημαίνεται ότι θα πρέπει να συμφωνηθούν με τα αρμόδια Τμήματα Τροχαίας εκ των προτέρων όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση που εκτιμηθεί ή παρατηρηθεί σημαντική επίπτωση στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο, προκειμένου να ελαχιστοποιείται κατά το δυνατόν η παρεμπόδιση των χρηστών. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τις ώρες που αναμένεται αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος (π.χ. για τις ημέρες από Παρασκευή – Κυριακή και τις περιόδους αργιών κατά την είσοδο – έξοδο των εκδρομέων), καθώς και για ημέρες δυσμενών καιρικών συνθηκών ή που τυχόν απαιτηθεί η διέλευση αποχιονιστικών μηχανημάτων.

Επιπλέον, με μέριμνα της εταιρείας «Γ.Ε.Κ. ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», θα πρέπει να προηγείται έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες,
κινητά και σταθερά VMS κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία «Γ.Ε.Κ. ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.

Άρθρο 2°

Η παρούσα απόφαση, θα εφαρμοστεί, με μέριμνα του Τ.Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ το οποίο λάβει όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα αρμοδιότητάς του με προσωπική ευθύνη του Διοικητή ή Νόμιμου Αναπληρωτή της Υπηρεσίας του.

Άρθρο 3°

Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103 & 104 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4°

Το Τ.Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, στο οποίο αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλείται για την εφαρμογή, επίδοση-δημοσίευσή της και τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις, ως και για την επίβλεψη υλοποίησής της.-

Καρδίτσα, 21 – 05 – 2024
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΙΛΙΑΛΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

Δείτε επίσης