Πρόσκληση για ετήσια παράταση της 2ης Πρόσκλησης για την Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Share

Πρόσκληση για ετήσια παράταση της 2ης Πρόσκλησης για την Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2022

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας υπενθυμίζονται τα εξής:

Στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr) και της Αγροτικής Ανάπτυξης (www.agrotikianaptixi.gr) έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση ετήσιας παράτασης της 2ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από αγροτική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2022.

Η Πρόσκληση αφορά τους γεωργούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της υπ’ αριθ. 266/42725/16.02.2022 2ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2022 με ενεργά Τεχνικά Δελτία (ΤΔ) έτους εφαρμογής 2023 και των οποίων η ένταξη στη Δράση δεν έχει ανακληθεί. Οι ανωτέρω καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ετήσιας παράτασης των δεσμεύσεών τους, μετά τη λήξη των δεσμεύσεων της αρχικής περιόδου την 15η Φεβρουαρίου 2024 για τις Ειδικές Δεσμεύσεις Α «Εφαρμογή Αγρανάπαυσης» και Β «Εφαρμογή Αμειψισποράς».

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στο υφιστάμενο Πληροφοριακό Σύστημα, στη διεύθυνση που αναγράφεται στις Προσκλήσεις, έως τις 31 Μαΐου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας στο τηλέφωνο 24413 55221 (αρμόδιος γεωπόνος ο κ. Βασίλειος Παπαστολόπουλος).

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Δημήτριος Β. Κωστής – Γεωπόνος


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

Δείτε επίσης