Δήμος Μουζακίου: Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την απαλλαγή μισθωμάτων των ενοικιαζόμενων αγρών

Share

Δήμος Μουζακίου: Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την απαλλαγή μισθωμάτων των ενοικιαζόμενων αγρών

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου, αποφασίστηκε η απαλλαγή μισθωμάτων των ενοικιαζόμενων αγρών.

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.5083/2024, στους δήμους που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, είναι δυνατή, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η απαλλαγή από την καταβολή ενοικίου των μισθωτών αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας των δήμων, εφόσον λόγω πλημμυρών ή πυρκαγιών έχει αποδεδειγμένα καταστεί αδύνατη η καλλιέργεια τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μουζακίου:

  1. Εγκρίνει την απαλλαγή από την καταβολή ενοικίου των μισθωτών αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας του Δήμου Μουζακίου, από τις 06/09/2023 ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 56 του Ν 5083/2024 και για ένα έτος εφόσον λόγω πλημμυρών ή πυρκαγιών έχει αποδεδειγμένα καταστεί αδύνατη η καλλιέργεια τους. Η απαλλαγή γίνεται κατόπιν αίτησης των μισθωτών των αγροτεμαχίων, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και Υ.Δ.
  2. Αποδέχεται την παράταση της μίσθωσης έως και δύο (2) έτη από τη λήξη της μίσθωσης των ανωτέρω αγροτεμαχίων, έπειτα από σχετική αίτηση του μισθωτή. Ο καθορισμός του μισθώματος του χρόνου παράτασης της μίσθωσης γίνεται από την Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114)
  3. Η διαγραφή ή η επιστροφή των αντίστοιχων μισθωμάτων αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας του Δήμου Μουζακίου, θα γίνει με σχετική Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Δείτε επίσης