Ανακοίνωση του Δήμου Μουζακίου για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Τρίμηνη απασχόληση)

Share

Ανακοίνωση του Δήμου Μουζακίου για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Τρίμηνη απασχόληση)

Ο Δήμος Μουζακίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και ύστερα από την υπ’ αριθ. 117/2024 απόφαση  Δημοτικής επιτροπής (ΑΔΑ:9Ν9ΤΩΚΕ-Θ7Φ), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών  αναγκών, με τις ανάλογες ειδικότητες και με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα :

 

Εργάτης  γενικών καθηκόντων (ΥΕ)

 

8

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

                                                           

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Αναφέρουμε ενδεικτικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό οικ. κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική ακαταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
  4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (Δ/νση: Καραΐσκάκη 1-ΤΚ 43060, Μουζάκι) και ειδικότερα στην υπηρεσία Γραφείο Προσωπικού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 22-05-2024 έως 30-05-2024 και μέσα σε προθεσμία επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την  ανάρτησή της στην διαύγεια, στο site του Δήμου και στο πίνακα  ανακοινώσεων του Δήμου.

Πληροφορίες κ. Δ.Μπαλάνου, τηλ. επικοινωνίας 24453- 50119

Δείτε επίσης