Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλης του Μουζακίου από 22.04.2024 έως και 22.07.2024 για εκτέλεση εργασιών της Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου

Share

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλης του Μουζακίου από 22.04.2024 έως και 22.07.2024 για εκτέλεση εργασιών της Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 52 & 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν. 3542/2007 και το άρθρο 48 του
Ν.4313/2014.

2. Την υπ’ αριθμ. 1259/15/541423 από 26/3/2015 Διαταγή Α.Ε.Α.

3. Την από 17/04/2024 αίτηση του ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Αθανασίου του Ζήση, με την οποία αιτείται την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου, για την εκτέλεση εργασιών της Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου.

4. Την υπ’ αριθμ. 5424/24/803700 από 18/04/2024 αναφορά του Α.Τ. Μουζακίου, με την οποία συνηγορεί για την ικανοποίηση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου.

5. Αποβλέποντας στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

– Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, σε οδούς της πόλης του Μουζακίου για το χρονικό διάστημα από 22.04.2024 έως και 22.07.2024 τις εργάσιμες ώρες και μέρες (Δευτέρα έως Σάββατο κατά τις ώρες 08:00 έως 16:00) και συγκεκριμένα:

Δυτικά της οδού Αντ. Βασιλείου, βόρεια της οδού Μπουμπουλίνας και νότια της οδού Κολέτσια και αφορά τις οδούς Αναπαύσεως (έως το κοιμητήριο), Αγ. Θεοδώρων (νότια της οδού Κολέτσια), Κανάρη, Σόλωνος, Μεταξά, Κονδύλη, Αχειούτη, Μάγειρα (βόρεια της Μπουμπουλίνας), 28ης Οκτωβρίου & Σπηλιάς για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων στα Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Μουζακίου, Μαυρομματίου και Σ.Γ. Καραϊσκάκη» της Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου.

Η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στις προαναφερθείσες οδούς θα είναι τμηματική και σε καμία περίπτωση ταυτόχρονη.

Η κυκλοφορία των οχημάτων για τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα θα διεξάγεται από παρακαμπτηρίους οδούς, σύμφωνα με την κατάλληλη κυκλοφοριακή σήμανση που θα τοποθετηθεί στα σημεία με ευθύνη του ανωτέρω, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.

Το Α.Τ. Μουζακίου, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.

Η παρούσα είναι προσωρινή και ισχύει μόνο για το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Οι παραβάτες της παρούσης, θα διώκονται και θα τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Καρδίτσα, 19- 04- 2024
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΙΛΙΑΛΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

Δείτε επίσης