Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον Ε65 στην ευρύτερη περιοχή του Α/Κ Ξυνιάδας

Share

Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον Ε65 στην ευρύτερη περιοχή του Α/Κ Ξυνιάδας

Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις για την υλοποίηση εργασιών οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στην ευρύτερη περιοχή του Α/Κ Ξυνιάδας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

2) Το υπ’ αρίθμ. CC.Μ7.ΟΜ.3572 από 15/04/2024 έγγραφο της Δ/νσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων της εταιρίας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»

3) Το υπ’ αρίθμ. ΛΕ/ΚΕ/02/12/24/109310 από 19/04/2024 έγγραφο της ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΓΚ-ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ17

4) Υπ’ αριθμ. 270853 από 14-9-2023 Ορθή Επανάληψη της υπ’ αριθμ. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Γ/Φ4/256238 από 30-8-2023 Απόφασης της Ε.Υ.Δ.Ε. – Κ.Σ.Ε.Σ.Π. με θέμα: «Έγκριση μελέτης ενιαίου εγχειριδίου τυπικών προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εκτέλεση εργασιών κατασκευής και συντήρησης»

5) Την υπ’αρίθμ. 5425/24/810624 από 19/04/2024 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Καρδίτσας, με την οποία συνηγορεί για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Αποβλέποντας στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ά ρ θ ρ ο 1 °

1. Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του Α/Κ Ξυνιάδας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) την Κυριακή (21/04/2024) και τη Δευτέρα
(22/04/2024) και κατά τις ώρες από 07:00 έως και τις 20:00, για την εκτέλεση εργασιών οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.

2. Ειδικότερα, αποφασίζεται να εφαρμοστούν τα εξής:

Πλήρης αποκλεισμός του Αυτοκινητόδρομου από τον Α/Κ Σοφάδων (72,3 χ/θ) μέχρι τον Α/Κ Ξυνιάδας (31,8 χ/θ) στην κατεύθυνση προς Λαμία με εφαρμογή της τυπικής διάταξης: «ΜΙΔ-10:
Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Ολικός αποκλεισμός Αυτοκινητόδρομου και υποχρεωτική έξοδος (διατομή 2 λωρίδων)» της εγκεκριμένης με το (4) σχετικό μελέτης.

Αποκλεισμός των κλάδων εισόδου προς τον Αυτοκινητόδρομο στους Α/Κ Σοφάδων (72,3 χ/θ), Α/Κ Ανάβρας (60,9 χ/θ) και στον Η/Κ Σμοκόβου (48,4 χ/θ) στην κατεύθυνση προς Λαμία με εφαρμογή της τυπικής διάταξης: «ΜΙΔ-8: Εργασίες Μικρής Διάρκειας – Αποκλεισμός κλάδου εισόδου» της εγκεκριμένης με το (4) σχετικό μελέτης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο ανωτέρω (3) σχετικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιών – Υποδομών/ Διεύθυνση Δ17.

Ά ρ θ ρ ο 2 °

1. Δια της παρούσης προβλέπεται ότι η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και τις
εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Ακόμα, θα πρέπει σε κάθε
περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

2. Σημειώνεται, επιπρόσθετα, ότι η περιοχή των ρυθμίσεων θα πρέπει να φωτίζεται επαρκώς κατά τη διάρκεια της νύκτας και όποτε επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανση σε κατάλληλες θέσεις.

3. Επιπλέον, με μέριμνα της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, κινητά και σταθερά VMS κ.λπ.), ώστε
να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

4. Γίνεται μνεία ότι το Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Καρδίτσας θα συνδράμει στη ρύθμιση και την ασφαλή διαχείριση της κυκλοφορίας τόσο κατά την εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων όσο και κατά τη διάρκειά τους, και ιδιαίτερα σε περιοχές ισόπεδων κόμβων, καθώς και σε περιοχές ή μέρες αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

Ά ρ θ ρ ο 3 ο

Η ισχύς της παρούσης απόφασης, στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, αρχίζει:

-Από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης, από την ανάδοχο εταιρεία σύμφωνα με το εγκεκριμένο υπόδειγμα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Σχεδίου Δράσεως και του παραρτήματος της Σύμβασης παραχώρησης.

– Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης της προαναφερόμενης οδικής σήμανσης.

Ά ρ θ ρ ο 4 ο

α) Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι χορήγησης της παρούσης η ισχύς της αίρεται .

β) Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103 & 104 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 5 °

Το Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Καρδίτσας, στο οποίο αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλείται για την εφαρμογή, επίδοση και κοινοποίηση της, ως και για την επίβλεψη υλοποίησής της.-

Καρδίτσα, 19- 04- 2024
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΙΛΙΑΛΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

Δείτε επίσης