Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 19:00

Share

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 19:00

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η Σ  Η

Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την   22η  Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΜ) του Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2Εκλογή αντιπροσώπου στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων Νομού Καρδίτσας 

Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

3Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας

Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

4Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Μουζακίου για τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μουζακίου

Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

5Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του “ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ”

Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

6Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

7Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

8Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

9Ορισμός δημοτικού συμβούλου για τη συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών ενοικιάσεως του αποκλειστικού δικαιώματος καρπώσεως των μη εκμεταλλευομένων δι’ αυτεπιστασίας δημοσίων δασών

Εισηγητής: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

10Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.1249/82

Εισηγητής: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

11Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54του Ν. 1416/84 και του άρθρου 52 του Ν. 2065/92

Εισηγητής: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

12Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων

Εισηγητής: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

13Περί συγκρότησης επιτροπής για τη Διενέργεια Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2024

Εισηγητής: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

14Περί συγκρότησης επιτροπής για την Παρακολούθηση & Παραλαβή Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2024

Εισηγητής: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

15Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τις Ενστάσεις Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2024

Εισηγητής: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 

16Εξουσιοδότηση ταμία και της αναπληρώτριας αυτής για την χρήση κωδικών e-banking στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, υποκατάστημα Μουζακίου και στην Τράπεζα Πειραιώς, κατάστημα Καρδίτσας

Εισηγητής: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

17Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό υπευθύνων λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος

Εισηγητής: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

18Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου (αρθρ. 199 Δ.Κ.Κ.)

Εισηγητής: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

19Συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Εισηγητής: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

20Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας

Εισηγητής: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

21Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό προθεσμίας παράδοσης της διοίκησης και διαχείρισης των ενοριακών κοιμητηρίων

Εισηγητής: ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ

22Εκμίσθωση της αίθουσας πολλαπλής χρήσης της Δ.Κ. Χάρματος του Δήμου Μουζακίου καθώς και της αποθήκης που υπάρχει κάτω από αυτή

Εισηγητής: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

23Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια μίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας των Κ.Α.Δ.

Εισηγητής: ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΑΝΗ

24Ορισμός εκπροσώπων για το Εποπτικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΔΥΘ ΑΕ 

Εισηγητής: ΚΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

25Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό των αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Μουζακίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Δήμων Π.Ε. Καρδίτσας (ΣΥ.ΔΗ.Π.Ε.Κ)

Εισηγητής: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

26Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό μελών για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων ή προϊόντων στην Π.Ε. Καρδίτσας

Εισηγητής: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

27Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών γνωμοδότησης & παραλαβής προμηθειών & εργασιών  ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Εισηγητής: ΣΚΡΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

28Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαγόρευση βοσκής στο διακατεχόμενο δάσος Οξυάς

Εισηγητής: ΦΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΑΝΗ

Δείτε επίσης