Ορίστηκαν 6 Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Μουζακίου

Share

Ορίστηκαν 6 Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Μουζακίου

Τα ονόματα και οι θέσεις ευθύνης που αναλαμβάνουν

Αποφάσεις για ορισμούς έξι αντιδημάρχων έλαβε ο δήμαρχος Μουζακίου κ. Φάνης Στάθης, γνωστοποιώντας, μέσω αυτών, και τις αρμοδιότητες και καθήκοντα που αναλαμβάνουν.

Πιο αναλυτικά από 2-1-2024 έως 31-12-2024 ορίζονται οι εξής έμμισθοι αντιδήμαρχοι:

Κωνσταντίνος Σκρέτας
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Μηχανημάτων, Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Οδοφωτισμού

-Κατά τόπον Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Ιθώμης.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Ιθώμης.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημoτική ενότητα Ιθώμης σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, λοιπών διοικητικών εγγράφων καθώς επίσης και όλων των Ληξιαρχικών Πράξεων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ιθώμης.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινoτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας Ιθώμης και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.

– Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

*Διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασμό της πολιτικής πρoστασίας της περιοχής του Δήμου, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού και μέριμνα για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.

* Διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού και συντονισμού δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.

Ειδικότερα:

 1. Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στο Δήμο.
 2. Υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ειδοποίησης των κατοίκων του Δήμου για ζητήματα πολιτικής προστασίας και συντονίζει τη διαδικασία ανάλυσης της επικινδυνότητας για κάθε κίνδυνο στην περιοχή ευθύνης του σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

iii. Μεριμνά για τη διάθεση και συντονίζει τη δράση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στο Δήμο.

 1. Συμμετέχει στην κατάρτιση και ενιαία διαχείριση σε τοπικό επίπεδο, ολοκληρωμένων σχεδίων πρόληψης δομικού χαρακτήρα, με σκοπό την εναρμόνισή τους με τις δράσεις μη δομικού χαρακτήρα και τα Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης των Συνεπειών τους.
 2. Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την προστασία των δασικών περιοχών του Δήμου, συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών.
 3. Καταρτίζει, τα Σχέδια του Δήμου για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείριση των Συνεπειών τους, τα οποία εξειδικεύουν τις δράσεις των αντίστοιχων σχεδίων της Εθνικής Αρχής σε τοπικό επίπεδο και υποβάλλει αυτά μέσω της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου, στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

vii. Υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα πολιτικής προστασίας, διοργανώνει και συμμετέχει σε ασκήσεις, σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια και την Εθνική Αρχή, με σκοπό την αξιολόγηση των ανωτέρω σχεδίων.

viii. Παρέχει την αναγκαία συνδρομή στη δράση των Τοπικών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

 1. Αναλαμβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, ενέργεια και δράση για τη συνδρομή του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων σε επίπεδο αναγνώρισης, εκτίμησης και ανάλυσης της επικινδυνότητας εκδήλωσης καταστροφών.
 2. Τηρεί και κοινοποιεί σε μηνιαία βάση στον Περιφερειακό Συντονιστή επικαιροποιημένη κατάσταση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων και υλικών πολιτικής προστασίας, παρακολουθώντας το επίπεδο ετοιμότητάς τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του. Στην κατάσταση αυτή συμπεριλαμβάνεται το ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα που διατίθενται εκτός Δήμου για την παροχή υποστήριξης σε καταστάσεις επιπέδου έκτακτης ανάγκης «Επιπέδου 4» (Red Code).
 3. Καταρτίζει μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς

xii. Υποβάλει:

– Προς το Δήμο εισηγήσεις για την κατάρτιση του οικείου προϋπολογισμού πολιτικής προστασίας.

– Προς την Περιφέρεια –διά μέσω του Δήμου- εισηγήσεις για την ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων του Δήμου για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών και των συνεπειών τους.

– Προς την Εθνική Αρχή –δια μέσω του Δήμου- εισηγήσεις για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας.

xiii. Επιμελείται:

α. τις εισηγήσεις για έγκριση και διάθεση πίστωσης στον αρμόδιο διατάκτη,

β. τα αιτήματα προς την Οικονομική Υπηρεσία, προκειμένου να εκδοθούν αντίστοιχες αποφάσεις ή προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης,

γ. τις εισηγήσεις για τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού,

δ. όλες τις διοικητικές και οικονομικές πράξεις που είναι απαραίτητες.

xiv. Γενικές αρμοδιότητες.

 1. Προσδιορισμός και αξιολόγηση κινδύνων.
 2. Εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης κρίσεων από αναγνωρισμένους κινδύνους.
 3. Εφαρμογή δοκιμών επί σχεδίων.
 4. Κατάρτιση στελεχών του Δήμου.
 5. Διασύνδεση των υπηρεσιών του Δήμου.
 6. Στο πλαίσιο της έγκαιρης προετοιμασίας για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από σεισμό και ακραία καιρικά φαινόμενα πρέπει να:
 • Προχωρά στη διενέργεια του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κτηρίων αρμοδιότητας Δήμου ή Κοινότητας, βάσει των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Υποδομών.
 • Προγραμματίζει ενημέρωση των υπαλλήλων σχετικά με την εκκένωση των ανωτέρω κτηρίων με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π. 3
 • Μεριμνά για την κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου των κατάλληλων υπαλλήλων μηχανικών του Δήμου, οι οποίοι δύναται να προχωρήσουν μετά από σεισμό ή ακραία καιρικά φαινόμενα σε άμεσο οπτικό έλεγχο κτιρίων και υποδομών.
 • Μεριμνά για την κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτουν οι υπηρεσίες του Δήμου (μηχανήματα έργων, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, κ.λπ.).
 • Προσδιορίσει τις κρίσιμες για τη λειτουργία του Δήμου υποδομές (κτίρια, εργοτάξια, κ.λπ.) και να προταθούν εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης τους.
 • Μεριμνά για τον προσδιορισμό, ή επανέλεγχο χώρων εναπόθεσης μπαζών καθώς και υπαίθριων χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού μετά από σεισμό η ακραία καιρικά φαινόμενα (χώροι καταφυγής), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π.
 • Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτών και μαθητών σχετικά με τη λήψη προληπτικών μέτρων και τρόπων αντιμετώπισης, σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.
 • Συνεργάζεται με τις Εθελοντικές Ομάδες, συντονίζει τις δράσεις τους σε περιπτώσεις εφαρμογής Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης και μεριμνά για την αρωγή αυτών σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής.
 • Επιλαμβάνεται των Θεμάτων Π.Σ.Ε.Α. (Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης) στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου.
 • Δίνει πληροφορίες στο κοινό για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από το Τμήμα.

xvi Αρμοδιότητες Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης

 1. Καταρτίζει, σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν, επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών σε συνεργασία με συναρμόδια όργανα και υπηρεσίες του Δήμου.
 2. Συντάσσει μνημόνια ενεργειών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ανά κατηγορία κινδύνου (όπως σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, ακραία καιρικά φαινόμενα) στην περιοχή του Δήμου. Επίσης επιμελείται την επικαιροποίηση των μνημονίων αυτών.
 3. Ασκεί τον επιτελικό έλεγχο του έργων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου.
 4. Μεριμνά και συντονίζει την διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων στον επιχειρησιακά υπεύθυνο, για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου. 5. Μεριμνά για γραμματειακή υποστήριξη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) και θέτει όλο το προσωπικό του Τμήματος σε 24ωρη υπηρεσία κατά την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών.
 5. Στην περίπτωση που γίνεται εκτίμηση για πολύωρη παραμονή των πολιτών σε χώρους καταφυγής, συνεκτιμώντας και τις λοιπές επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου, σχεδιάζει και εισηγείται δράσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί σε αυτούς. Προς τούτο κινητοποιεί τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για:

6.1. Την ακριβέστερη εκτίμηση του αριθμού των συγκεντρωμένων πολιτών στους υπαίθριους χώρους και καταγραφή των αναγκών τους.

6.2. Την ενημέρωση των πολιτών που δεν βρίσκονται σε ασφαλείς υπαίθριους χώρους και κατεύθυνσή τους προς τους πλησιέστερους χώρους καταφυγής.

6.3. Τον έλεγχο και εξασφάλιση λειτουργίας των βασικών δικτύων υποδομής στους χώρους καταφυγής, εφόσον τούτο απαιτείται.

6.4. Την κατά περίπτωση διάθεση πόσιμου ύδατος στους ευρισκόμενους στους χώρους καταφυγής, κατά τις πρώτες ώρες παραμονής τους. Εν συνεχεία και εφόσον συντρέχει λόγος, εξετάζεται η δυνατότητα παροχής πρόχειρου γεύματος καθώς και εγκατάσταση χημικών τουαλετών.

 1. Αναλαμβάνει το έργο του συντονισμού για τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου μετά την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου και την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς.
 2. Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται δράσεις για την αποκατάσταση των δασικών περιοχών του Δήμου σε περίπτωση καταστροφών και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος. Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του, σύμφωνα με τις οδηγίες της Δημοτικής Αρχής.
 3. Επίσης έχει:

-Την ευθύνη για τις αμμοληψίες και εκμετάλλευσης ορυκτών υλικών

-Την ευθύνη συντονισμού των μηχανημάτων του Δήμου. -Την ευθύνη για τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας.

-Την ευθύνη θεμάτων ηλεκτροφωτισμού των δημοτικών χώρων 4 Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σκρέτα Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κουτσουγιάννης Ιωάννης.

Ε. Τελεί πολιτικούς γάμους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου. ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ιωάννης Κουτσογιάννης
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, πρασίνου και Καθαριότητας

-Κατά τόπον Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Μουζακίου.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Μουζακίου.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Μουζακίου σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Μουζακίου.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ)Την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας Μουζακίου και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.

-Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με τις εξής αρμοδιότητες:

 Α. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος

– Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

– την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

– την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας

-Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κουτσουγιάννη Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σκρέτας Κωνσταντίνος.

Ε. Τελεί πολιτικούς γάμους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.

Αποστολία Αγγελάκη
Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Κατά τόπον Αντιδήμαρχο με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Παμίσου.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Παμίσου.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Παμίσου σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Παμίσου.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας Παμίσου και σε συνεργασία με τον καθ’ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.

-Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με  τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων

 1. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

– την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

– την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού

– τη χορήγηση αδειών του προσωπικού

– την τέλεση γάμων

– την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

– τη λειτουργία των ΚΕΠ,

– τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,

– τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

– τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών

– την ευθύνη λειτουργίας του Ε.Ι.Ν. Μουζακίου.

– την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 1. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου και ιδίως:

-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

– τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

– την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

– τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

– τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

– την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)

– γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Β. Η ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας της δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Δ. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Αγγελάκη Αποστολίας που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος.

Ε. Τελεί πολιτικούς γάμους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.

Γεώργιος Παπακώστας
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

-Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 Α. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως

– Την ευθύνη για τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας)

– Την ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου του Δήμου.

– Την ευθύνη για τα θέματα προβολής και Τουρισμού

– Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα

– Την ευθύνη για τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης

-Την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.

− Την εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

-Την Οργάνωση και λειτουργία Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με στόχο την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παπακώστα Γεωργίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία.

Ε. Τελεί πολιτικούς γάμους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου

Χρήστος Κουτρομάνος
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Εθελοντισμού

Α Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα τρίτης ηλικίας.

-Τη δημιουργία και λειτουργία:

 • κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες,
 • δημοτικού ιατρείου,
 • προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά,

-Τον σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

-Τη λειτουργία Τράπεζας Αίματος

-Την οργάνωση και λειτουργία Εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που αφορούν αδύνατες κοινωνικές ομάδες.

-Την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.

-Την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.

-Την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις:

 • κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,
 • γηροκομείων
 • Βοήθεια στο Σπίτι
 • Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας
 • Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας
 • Κέντρων για ΑΜΕΑ
 • ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες,
 • αναψυχής ατόμων με αναπηρία

-To Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου

-Τη μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.

-Την Ενίσχυση της οικογενειακής ζωής και τη λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.

-Τον Τομέα παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται:

-Τη λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,

-Τη λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής και γενικά καλλιτεχνικών μαθημάτων

-Τη λειτουργία ωδείου,

-Τη λειτουργία φιλαρμονικής

-Την ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.

-Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής μας.

-Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου

-Παρακολούθηση έργων, χρηματοδοτούμενα από κάποιο χρηματοδοτικό μέσο ή πρόγραμμα (Εθνικό ή Ευρωπαϊκό), τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του,

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Κουτρομάνου Χρήστου που απουσιάζει ή κωλύεται

ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Καραμπέκου Μαρία.

Ε. Τελεί πολιτικούς γάμους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.

Μαρία Καραμπέκου
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Τουρισμού

Α Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

*Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής – παιδικής ηλικίας.

*Την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών καθώς και Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

− τη λειτουργία αθλητικών κέντρων,

− τη λειτουργία γυμναστηρίων,

− τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων

− τη συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού

− τη λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης.

*Τη λειτουργία προγραμμάτων Εθνικού ή Ευρωπαϊκού επιπέδου που αφορούν τον Αθλητισμό, Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνεται:

− η λειτουργία βιβλιοθηκών,

− η λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων,

− η λειτουργία μουσείων,

− η λειτουργία πινακοθηκών,

− η λειτουργία κινηματογράφων και θεάτρων,

− η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

*Την προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.

*Την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

*Την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.

*Τη λειτουργία προγραμμάτων Εθνικού ή Ευρωπαϊκού επιπέδου που αφορούν τον Πολιτισμό.

*Την ευθύνη και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου και ειδικότερα:

-Την ευθύνη εκτέλεσης μικρών έργων, για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.

-Την ευθύνη αποκατάστασης φθορών, ζημιών, επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστάσεων των αντίστοιχων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.

-Την ευθύνη παρακολούθησης των προμηθειών λειτουργικών αναγκών των αντίστοιχων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Δ. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Καραμπέκου Μαρίας που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κουτρομάνος Χρήστος.

Ε. Τελεί πολιτικούς γάμους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.

Δείτε επίσης