Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς του Μουζακίου από αύριο Τετάρτη 10/1

Share

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς του Μουζακίου από αύριο Τετάρτη 10/1

Για εκτέλεση εργασιών αφαίρεσης του στολισμού που είχε τοποθετηθεί για την περίοδο των Χριστουγέννων

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 52 & 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν. 3542/2007 και το άρθρο 48 του Ν.4313/2014.
 2. Την υπ’αριθμ.1259/15/541423από26/3/2015ΔιαταγήΑ.Ε.Α.
 3. Την από 172 αίτηση του Δήμου Μουζακίου, με την οποία αιτείται την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου.
 4. Την υπ’ αριθμ. 5424/24/53612 από09/01/2024 αναφορά του Α.Τ. Μουζακίου, με την οποία συνηγορεί για την ικανοποίηση του αιτήματος της ενδιαφερόμενης.
 5. Αποβλέποντας στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

-Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων,στην πόλη του Μουζακίου για το χρονικό διάστημα από 10.01 έως και 12.01.2024 κατά τις ώρες 08:30 έως 17:00, για εκτέλεση εργασιών αφαίρεσης του στολισμού που είχε τοποθετηθεί για την περίοδο των Χριστουγέννων και συγκεκριμένα επί των οδών:

ΤΕΤΑΡΤΗ10-01-2024

ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ11-01-2024

ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ12-01-2024

ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 • Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.
 • Το Α.Τ. Μουζακίου,κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.
 • Η παρούσα είναι προσωρινή και ισχύει μόνο για το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.
 • Οι παραβάτες της παρούσης, θα διώκονται και θα τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
 • Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο Α.Τ. Μουζακίου.
 • Το Α.Τ. Μουζακίου, στο οποίο αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση – δημοσίευσή της, για την ανακοίνωση στην αιτούσα των υποχρεώσεών της, που απορρέουν από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και για τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις, ως και για την επίβλεψη υλοποίησής τους.-

ΑΔΑ:Ψ0ΨΒ46ΜΤΛΒ-ΩΜΘ

Καρδίτσα,09-01-2024

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

Δείτε επίσης