Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου

Share

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 17.00

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.
  (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας & Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)


 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων από το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, στα πλαίσια του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα»
  (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)


 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
  (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)


 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση αποφάσεων απευθείας αναθέσεων.
  (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)


 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 4.170,00 € της Δ’ κατανομής έτους 2023 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)


 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)


 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις δημοτών.
  (Εισηγητής: Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)


 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διοργάνωση αγώνα ορεινού τρεξίματος με την επωνυμία «LAKE PLASIRAS TRAIL».
  (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)


 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ – Α.Φ. 9/2022»
  (Εισηγητές: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος).


 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΚΥΚΛΩΝΑ ΙΑΝΟ ΤΚ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ (Β’ ΦΑΣΗ)», Α.Φ. 13-2023.
  (Εισηγητές: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος).


 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας του έργου «Αισθητικές Παρεμβάσεις Αναπλάσεις Οικισμών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Μορφοβούνι-Νεοχώρι)» Α.Φ. 42-2018.
  (Εισηγητές: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος).


 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ -ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ- ΝΕΟΧΩΡΙ) ΑΡ. ΕΡΓΟΥ: Ε.Μ.Δ. 42/2018»
  (Εισηγητές: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος).


 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας του έργου «ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ¨ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΟΥ ΑΓΡΑΦΟΝ¨ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ», (Δασική αναψυχή στη θέση Στεφάνι Τ.Κ. Μορφοβουνίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα», Α.Φ. 39/2021.
  (Εισηγητές: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος).


 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου «ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ¨ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΟΥ ΑΓΡΑΦΟΝ¨ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Δασική αναψυχή στη θέση Στεφάνι Τ.Κ. Μορφοβουνίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα», Α.Φ. 39-2021.
  (Εισηγητές: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος, κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος).


 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί 1ης παράτασης προθεσμίας της μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικών Δασών Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων Περιόδου 2024-2033» Α.Φ. 1-2023.
  (Εισηγητές: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος).


 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΕ ΠΛΑΣΤΗΡΑ – Α.Φ. 16/2023»
  (Εισηγητές: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος).


 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση υποδομών από κυκλώνα ΙΑΝΟ Τ.Κ. Νεοχωρίου, Μπελοκομίτη, Καρίτσας, Καραβασαρά (Β Φάση)» Α.Φ. 9-2023.
  (Εισηγητές: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος).


 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΡΙΤΣΑΣ, ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ, ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ»,  Α.Φ. 19-2022.
  (Εισηγητές: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος).


 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023.
  (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)

Δείτε επίσης