Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών στο οδικό τμήμα από Τ.Κ. Βλασίου έως Τ.Κ. Λεοντίτου

Share

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών στο οδικό τμήμα από Τ.Κ. Βλασίου έως Τ.Κ. Λεοντίτου

Άρση απόφασης προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας στο οδικό τμήμα από Τ.Κ. Βλασίου έως Τ.Κ. Λεοντίτου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 52 & 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν. 3542/2007 και το άρθρο 48 του
Ν.4313/2014.

2. Την υπ’ αριθμ. 1259/15/541423 από 26/3/2015 Διαταγή Α.Ε.Α.

3. Την υπ’ αριθμ. 835/ΙΑΝΟΣ/ΣΚ από 06/12/2023 αίτηση του ΚΙΤΣΟΚΩΣΤΑ Κων/νου, νόμιμου εκπροσώπου της «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», με την οποία αιτείται την άρση της προσωρινής διακοπής
κυκλοφορίας στο οδικό τμήμα, από Τ.Κ. Βλασίου έως Τ.Κ. Λεοντίτου του Δήμου Αργιθέας (συμβατική θέση 33 του οδικού τμήματος 2.1.3. στη χ.θ. 06+950,45).

4. Την υπ’αρίθμ. 78/2023 από 13/03/2023 Απόφασή μας.

5. Την υπ’αρίθμ. 78Α/2023 από 15/09/2023 Απόφασή μας.

6. Την υπ’ αριθμ. 5424/23/2474894 από 07/12/2023 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Μουζακίου, με την οποία συνηγορεί για την ικανοποίηση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου.

7. Αποβλέποντας στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αίρουμε την ανωτέρω (5) σχετική Απόφασή μας, που αφορά τη διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στο οδικό τμήμα από την Τ.Κ. Βλασίου έως την Τ.Κ. Λεοντίτου (συμβατική θέση 33 του οδικού τμήματος 2.1.3. στη χ.θ. 06+950,45), καθόσον σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. (3) σχετική αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου της «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών, που προκλήθηκαν από την θεομηνία «DANIEL», στο ανωτέρω σημείο.

Δείτε επίσης