Λίμνη Κάρλα: Μειώθηκε κατά 12.52% η έκταση της επιφάνειας της μεταξύ 15/9 και 5/10

Share

Λίμνη Κάρλα: Μειώθηκε κατά 12.52% η έκταση της επιφάνειας της μεταξύ 15/9 και 5/10

«Στα 150.674,56 στρέμματα η έκταση της επιφάνειας της ”Λίμνης Κάρλας”, το απόγευμα της “Πέμπτης 05/10/2023”, από την πλημμύρα στην “Θεσσαλία” σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα».

Μείωση κατά 21.556,88 στρέμματα (12,52%) της έκτασης της επιφάνειας της ”Λίμνης Κάρλας”, μεταξύ της “ Παρασκευής 15/09/2023” και της “Πέμπτης 05/10/2023”, (21 ημέρες), από την πλημμύρα.

Καβαλιώτης Μηχανικός υπολόγισε, πρώτος, το ιστορικό “ρεκόρ” της έκτασης της επιφάνειας της «Λίμνης Κάρλας», εξ’ αιτίας των πρόσφατων ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων με τις ονομασίες «Daniel» και «Elias» σύμφωνα με δορυφορικά στοιχεία/δεδομένα τα οποία ανακτήθηκαν από την διαδικτυακή πλατφόρμα με τίτλο: «earthdata.nasa.gov» [1]. Συγκεκριμένα υπολόγισε ότι η συνολική επιφάνεια έχει έκταση ίση με «150.674,56» ήτοι «εκατόν πενήντα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τέσσερα και 56/100», ενώ αναλυτικότερα η παραπάνω επιφάνεια κατανέμεται ως εξής: 1).περίπου το «40%», (για την ακρίβεια το «39,80%» ή αλλιώς συνολική επιφάνεια ίση με «59.974,65 στρέμματα» ήτοι «πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα τέσσερα και 65/100 στρέμματα»), καταλαμβάνεται από τον «Δήμο Ρήγα Φεραίου» του «Νομού Βόλου», 2).περίπου το «19%», (για την ακρίβεια το «18,70%» ή αλλιώς συνολική επιφάνεια ίση με «28.176,01 στρέμματα» ήτοι «είκοσι οκτώ χιλιάδες εκατόν εβδομήντα έξι και 01/100 στρέμματα»), καταλαμβάνεται από τον «Δήμο Αγιάς» του «Νομού Λάρισας» και 3).περίπου το «42%», (για την ακρίβεια το «41,50%» ή αλλιώς συνολική επιφάνεια ίση με «62.523,90 στρέμματα» ήτοι «εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τρία και 90/100 στρέμματα»), καταλαμβάνεται από τον «Δήμο Κιλελέρ» του «Νομού Λάρισας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε  προηγούμενο άρθρο του, ο Θωμάς Παπαλάσκαρης, είχε υπολογίσει, (και πάλι με την χρήση δορυφορικών δεδομένων), το «ιστορικό “ρεκόρ” έκτασης επιφάνειας της “Λίμνης Κάρλας”», το απόγευμα της “Παρασκευής 15/09/2023”, σε «172.231,44 στρέμματα» ήτοι «εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα ένα και 44/100», ενώ αναλυτικότερα η παραπάνω επιφάνεια κατανεμήθηκε ως εξής: 1).το «34%», (για την ακρίβεια το «33,24%» ή αλλιώς συνολική επιφάνεια ίση με «57.246,49 στρέμματα» ήτοι «πενήντα επτά χιλιάδες διακόσια σαράντα έξι και 49/100 στρέμματα»), είχε καταληφθεί από τον «Δήμο Ρήγα Φεραίου» του «Νομού Βόλου», 2).το «24%», (για την ακρίβεια το «23,11%» ή αλλιώς συνολική επιφάνεια ίση με «39.804,20 στρέμματα» ήτοι «τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια μηδέν τέσσερα και 20/100 στρέμματα»), είχε καταληφθεί από τον «Δήμο Αγιάς» του «Νομού Λάρισας» και 3).το «44%», (για την ακρίβεια το «43,65%» ή αλλιώς συνολική επιφάνεια ίση με «75.180,75 στρέμματα» ήτοι «εβδομήντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα και 75/100 στρέμματα»), είχε καταληφθεί από τον «Δήμο Κιλελέρ» του «Νομού Λάρισας».

Τα δεδομένα έχουν την εξής συγκεκριμένη κωδική περιγραφή: «MCDWD_L3_F2_NRT.A2023277.h20v05.061.tif, (START:2023-10-04/00:00:00,END:2023.10.05/00:00:00”)» [1].

Η επεξεργασία των δορυφορικών στοιχείων έγινε με την χρήση του ελεύθερου στο διαδίκτυο τεχνικού/υπολογιστικού λογισμικού «Quantum Geographical Information Systems» («Q.G.I.S.») [4].

Η αρχική λίμνη είχε έκταση 180.000-195.000 στρέμματα και το βάθος της έφθανε τα 4-6 μέτρα [5].

Το 1959 ανατέθηκε μελέτη από το «Υπουργείο Γεωργίας» για την αξιοποίηση της πεδιάδας της «Λίμνης Κάρλας» με δεδομένα την κατασκευή ταμιευτήρα αποθήκευσης νερού έκτασης 64.700 στρεμμάτων, σήραγγας και τάφρων πεδινών υδάτων. Η λίμνη θα χρησιμοποιούνταν για άρδευση με αρδευτικά κανάλια και θα τροφοδοτούνταν με νερά του «Ποταμού Πηνειού». Αντί αυτού όμως τελικά κατασκευάστηκε σήραγγα για την ολοκληρωτική εκκένωση της λίμνης που άρχισε τον Ιανουάριο του 1957 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβρη του 1962 [6].

 

Εικόνα 1. Η απεικόνιση, της «επιφάνειας στέψης» («μπλε» απόχρωση), της «Λίμνης Κάρλας» η οποία καταλαμβάνει μέρη του «Δήμου Κιλελέρ» («Νομού Λάρισας»), του «Δήμου Αγιάς» («Νομού Λάρισας») και του «Δήμου Ρήγα Φεραίου» («Νομού Βόλου»), όπως απεικονίζονται στο «ελεύθερο διαδικτυακά λογισμικό» «Q.G.I.S.», μέσω των σχετικών αρχείων που ανακτήθηκαν τόσο από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («Nasa») όσο και από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («ΕΛ.ΣΤΑΤ.») [1,3].

 

Εικόνα 2. Η απεικόνιση, της «κατανομής ποσοστών της “Λίμνης Κάρλας” ανά ξεχωριστό “Δήμο”», (με «μπλε» απόχρωση, του «Δήμου Κιλελέρ») («Νομού Λάρισας»), (με «πορτοκαλί» απόχρωση του «Δήμου Αγιάς») («Νομού Λάρισας»), (και με «γκρι» απόχρωση του «Δήμου Ρήγα Φεραίου») («Νομού Βόλου»), όπως απεικονίζονται στο «ελεύθερο διαδικτυακά λογισμικό» «Q.G.I.S.», μέσω των σχετικών αρχείων που ανακτήθηκαν τόσο από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («Nasa») όσο και από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («ΕΛ.ΣΤΑΤ.») [1,3].
Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και η γενικότερη έρευνα σχετικά με τους υδατικούς πόρους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, του Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους και αλλού [2.1-2.32]:

i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l»,

ii).«https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research»,

iii).« https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».

iv).«https://waterpowerofgreece.blogspot.com/».

 

Βιβλιογραφία-Παραπομπές:

1.EARTHDATA.NASA.GOV,
(«https://worldview.earthdata.nasa.gov/?v=20.90702490578844,38.83825945259392,23.142323602871592,40.08763176007075&l=Reference_Labels_15m(hidden),Reference_Features_15m(hidden),Coastlines_15m,MODIS_Combined_Flood_3-Day(hidden,disabled=3-4),MODIS_Combined_Flood_2-Day(disabled=4-3),VIIRS_NOAA20_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden),VIIRS_SNPP_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden),MODIS_Aqua_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden),MODIS_Terra_CorrectedReflectance_TrueColor&lg=true&sh=MODIS_Combined_Flood_2-Day,C2018695846-LANCEMODIS&t=2023-09-15-T11%3A06%3A30Z»),

2.1.LARISSAPRESS.GR,
(«https://www.larissapress.gr/2021/05/07/ston-elassoniti-potamo-to-proto-plimmyrografima-stin-ellada/»),

2.2.KARDITSANEWS.GR,
(«https://www.karditsanews.gr/thomas-papalaskaris-plimmyrise-peripou-to-55-tou-dimou-palama-tou-nomou-karditsas-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

2.3.KARDITSALIVE.NET,
(«https://www.karditsalive.net/arthra/%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CE%BA-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1-daniel-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-55-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC»),

2.4. KARDITSAPRESS.GR,
(«https://karditsapress.gr/eco/64-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD/58449-%C2%AB%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-55-%CF%84%CE%BF%CF%85-%E2%80%9D%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%E2%80%9D%C2%BB-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82%E2%80%9D-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%C2%BB»),

2.5.MOUZAKINEWS.GR,
(«https://mouzakinews.gr/plimmyrise-peripoy-to-55-toy-dimoy-palama-toy-nomoy-karditsas-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

2.6.NEAKRITI.GR,
(«https://www.neakriti.gr/ellada/2017316_kakokairia-daniel-karditsa-plimmyrise-peripoy-55-toy-dimoy-palama-symfona-me»),

2.7.TRIKALAOLA.GR,
(«https://www.trikalaola.gr/plimmyrise-peripou-to-55-tou-dimou-palama-tounomou-karditsas-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

2.8.THESWATER.GR,
(«https://theswater.blogspot.com/2023/09/55.html»),

2.9.TRIKALAOLA.GR,
(«https://www.trikalaola.gr/plimmyrise-peripou-to-21-tou-dimou-farkadonas-tounomou-trikalon-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

2.10.TRIKALAVOICE.GR,
(«https://www.trikalavoice.gr/%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-21-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B1/»),

2.11.TRIKALAIDEES.GR,
(«https://www.trikalaidees.gr/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-21-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%B1%CF%81/»),

2.12.TRIKALADAY.GR,
(«https://www.trikaladay.gr/plimmyrise-peripoy-to-21-toy-dimoy-farkadonas-toy-nomoy-trikalon-symfona-me-doryforika-dedomena»),

2.13.ODELALIS.GR,
(«https://odelalis.gr/plimmyrise-peripoy-to-21-toy-dimoy-farkadonas-toy-nomoy-trikalon-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

2.14.TRIKALAOPINION.GR,
(«https://trikalaopinion.gr/plimmyrise-peripou-to-21-tou-dimou-farkadonas-tou-nomou-trikalon-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

2.15.THENEWSPAPER.GR,
(«https://www.thenewspaper.gr/2023/09/12/plimmyrise-peripou-to-21-tou-dimou-farkadonas-paramenei-kato-ap-to-nero/»),

2.16.TINEALARISSA.GR,
(«https://tinealarissa.gr/2023/09/13/%CE%B8-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-1/»),

2.17.TIRNAVOSPRESS.GR,
(«https://tirnavospress.gr/plimmyrise-peripoy-to-10-dimoy-kileler-nomoy-larisas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=plimmyrise-peripoy-to-10-dimoy-kileler-nomoy-larisas»),

2.18.LARISSAPRESS.GR,
(«https://www.larissapress.gr/2023/09/13/plimmyrise-peripou-to-10-tou-dimou-kileler-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

2.19.LARISSANET.GR,
(«https://www.larissanet.gr/2023/09/13/plimmyrise-peripou-to-10-tou-dimou-kileler-tou-nomou-larisas-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

2.20.ILARISSA.GR,
(«https://ilarissa.gr/news/larissa/plimmyrise-peripou-to-10-tou-dimou-kileler-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

2.21.EENIMEROSI.COM.GR,
(«https://e-enimerosi.com/2023/09/13/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-10-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B9/»),

2.22. THESWATER.GR,
(«https://theswater.blogspot.com/2023/09/10.html»),

2.23.LARISSAPRESS.GR,
(«https://www.larissapress.gr/2023/09/16/istoriko-rekor-ektasis-tis-epifaneias-tis-limnis-karlas-to-apogevma-tis-paraskevis-15-09-2023/»),

2.24. THESWATER.GR,
(«https://theswater.blogspot.com/2023/09/15092023.html»),

2.25.MOUZAKINEWS.GR,
(«https://mouzakinews.gr/istoriko-rekor-ektasis-tis-epifaneias-tis-limnis-karlas-to-apogeyma-tis-paraskeyis-15-09-2023-apo-tin-plimmyra-stin-thessalia/»),

2.26.SPORTDOG.GR,
(«https://www.sportdog.gr/life/ellada/article/786371/istoriko-rekor-gia-th-limnh-karla»),

2.27.NEWS.B2GREEN.GR,
(«https://news.b2green.gr/37609/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%81%CE%B5%CE%BA%CF%8C%CF%81-%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1»),

2.28.INFOGNOMONPOLITICS.GR,
(«https://infognomonpolitics.gr/2023/09/istoriko-rekor-ektasis-tis-epifaneias-tis-limnis-karlas-to-apogevma-tis-paraskevis-15-09-2023-apo-tin-plimmyra-stin-thessalia/»),

2.29.LARISSAPRESS.GR,
(«https://www.larissapress.gr/2023/09/16/i-teleftaia-praxi-tis-tragodias-plimmyrizoun-ta-parakarlia/»),

2.30.LARISSANET.GR,
(«https://www.larissanet.gr/2023/09/16/i-teleftaia-praxi-tis-tragodias-plimmyrizoun-ta-parakarlia/»),

2.31.MOUZAKINEWS.GR,
(«https://mouzakinews.gr/i-teleytaia-praxi-tis-tragodias-plimmyrizoyn-ta-parakarlia/»),

2.32.TAXYDROMOS.GR,
(«https://www.taxydromos.gr/%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%B1/994044/i-teleytaia-praxi-tis-tragodias-plimmyrizoyn-ta-parakarlia/»),

3.STATISTICS.GR,
(«https://www.statistics.gr/»),

4.QGIS.ORG,
(«https://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html»),

5.ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ,
(«https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BB%CE%B1»),

6.FDKARLAS.GR,
(«https://www.fdkarlas.gr/History.aspx»),

Γεωγραφική έρευνα / Υδρολογική έρευνα / Έρευνα Πολιτικής Προστασίας του Θωμά Παπαλάσκαρη,

 • MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υδραυλικών Έργων,
 • Μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540,
 • «Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)»,
 • «Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.)»,
 • «Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.)»,
 • «Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «08/12/2015-06/05/2016»),
 • «Πρώην Υπάλληλος της «Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χίου («Τμήμα Επικινδύνων & Αυθαιρέτων»), Χίος» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/9/2016-31/04/2017»),
 • «Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «15/11/2017-23/04/2018»),
 • «Πρώην Υπάλληλος του «Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «02/05/2018-01/09/2018»),
 • «Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου, Χρυσούπολης Νέστου, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «30/11/2018-09/06/2019»),
 • «Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/7/2019-10/10/2019»),
 • «Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της πρώην «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»), Ελασσόνα, Δήμος Ελασσόνας, Νομού Λάρισας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/10/2019-31/05/2021»)»,
 • «Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («ΑΝ.Η. Α.Ε.»), Αρχάνες, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, (Παράρτημα Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Περιοχής Μεσαράς), Νομού Ηρακλείου, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/06/2021-30/11/2021»)»,
 • «Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλυμνίων, Κάλυμνος, Νομού Δωδεκανήσου» (με σύμβαση «Δ.Δ.Α.Χ.», «17/01/2022-../../….»), («Με Απόσπαση Λόγω Συνυπηρέτησης στον “Δήμο Καβάλας”»),
 • «Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 35 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (“Ν.Ο.Κ.”) & Έκδοση Άδειας Δόμησης», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».
 • «Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών “Q.G.I.S.”», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».
 • «Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στη Χωρική Ανάλυση Ψηφιδωτών (“Raster G.I.S.”)», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».
 • «Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 28 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση Στις Οριοθετήσεις Ρεμάτων», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

Θωμάς Κ. Παπαλάσκαρης
Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός MSc.
κιν.: 6977507545
e-mail: [email protected]

Δείτε επίσης