Άρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε επαρχιακές οδούς του Νομού Καρδίτσας

Share

Άρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε επαρχιακές οδούς του Νομού Καρδίτσας

Ο ΔΤΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α)Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν. 4313/2014.

Β)Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 «Αναδιάταξη – Αναδιοργάνωση Σύσταση και Λειτουργία Περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

Γ) Την υπ’ αριθ. 354Ζ/2023 από 29-09-2023 Απόφασή μας.

Δ) Την υπ’ αριθμ. 5419/23/1954181 από 02-10-2023 αναφορά του Α.Τ.Παλαμά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Παλαμά-Ιτέας λόγω υποχώρησης των υδάτων.
  2. Γίνεται μνεία ότι η κίνηση των οχημάτων από Καρδίτσα για Λάρισα θα διεξάγεται μέσω του ως άνω δρομολογίου.
  3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της.
  4. Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο Α.Τ.Παλαμά
  5. Το Α.Τ.Παλαμά, στο οποίο αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση – δημοσίευσή της, για την ανακοίνωση στη Δ/νση Τεχνικών Έργων των υποχρεώσεών της, που απορρέουν από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και για τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις, ως και για την επίβλεψη υλοποίησής τους.

Επίσης Έχοντας υπόψη:

Α)Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν. 4313/2014.

Β)Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 «Αναδιάταξη – Αναδιοργάνωση Σύσταση και Λειτουργία Περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

Γ) Την υπ’ αριθ. 354Ζ/2023 από 29-09-2023 Απόφασή μας.

Δ) Την υπ’ αριθμ. 5419/23/1954181 από 02-10-2023 αναφορά του Α.Τ.Παλαμά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Παλαμά – Βλοχού λόγω υποχώρησης των υδάτων.
  2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της.
  3. Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο Τ.Τ. Καρδίτσας.
  4. Το Τ.Τ. Καρδίτσας, στο οποίο αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση – δημοσίευσή της, για την ανακοίνωση στη Δ/νση Τεχνικών Έργων των υποχρεώσεών της, που απορρέουν από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και για τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις, ως και για την επίβλεψη υλοποίησής τους.-

Καρδίτσα, 02-10-2023
Ο Αναπλ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Αθανάσιος ΡΑΪΚΟΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Δείτε επίσης