Κανονικά η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Μουζακίου Καρδίτσας

Share

Κανονικά η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Μουζακίου Καρδίτσας

Με ανακοίνωση της η Αστυνομική Διεύθυνση Καρδίτσας ενημερώνει για την άρση διακοπής κυκλοφορίας στην Επ. Οδό Καρδίτσας – Μουζακίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας σήμερα 09/09/2023 και ώρα 10:00, λόγω ύφεσης των καιρικών φαινομένων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

«Μερική Άρση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στον Νομό Καρδίτσας, λόγω ύφεσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη :

Α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν. 4313/2014.
Β ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 «Αναδιάταξη – Αναδιοργάνωση Σύσταση και Λειτουργία Περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
Γ) Την υπ’ αριθ. 354/2023 από 06-09-2023 Απόφασή μας.
Δ) Την υπ’ αριθ. 354Α/2023 από 06-09-2023 Απόφασή μας.
Ε) Την υπ’ αριθ. 355/2023 από 06-09-2023 Απόφασή μας.
ΣΤ) Την υπ’ αριθ. 356/2023 από 07-09-2023 Απόφασή μας.
Ζ) Την υπ’ αριθ. 355Α/2023 από 07-09-2023 Απόφασή μας.
Η) Την υπ’ αρίθμ. 357/2023 από 08-09-2023 Απόφασή μας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1 °

1. Την άρση διακοπής κυκλοφορίας στην Επ. Οδό Καρδίτσας – Μουζακίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας σήμερα 09/09/2023 και ώρα 10:00, λόγω ύφεσης των καιρικών φαινομένων.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ανωτέρω σχετικές Αποφάσεις μας.

Άρθρο 2 °

Η παρούσα απόφαση, θα εφαρμοστεί, με μέριμνα όλων των αρμόδιων υφιστάμενων Υπηρεσιών μας, οι οποίες να λάβουν όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα αρμοδιότητάς τους με προσωπική ευθύνη των Διοικητών ή Νόμιμων
Αναπληρωτών των Υπηρεσιών τους.

Άρθρο 3 °

Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103 & 104 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4 °

Οι Υπηρεσίες, στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλούνται για την εφαρμογή, επίδοση δημοσίευσή της και τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις, ως και για την επίβλεψη υλοποίησής της.-

Καρδίτσα, 09 -09 – 2023

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

Δείτε επίσης