Έκτακτη συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 19:00

Share

Έκτακτη συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 19:00

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η Σ  Η

Για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε έκτακτη  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου σχετικά με τις επιπτώσεις της θεομηνίας “DANIEL” στο Δήμο μας 

Η πρόσκληση εκδίδεται κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 7757/11-9-2023 αίτησης,  η οποία υπογράφεται από 10 δημοτικούς συμβούλους, αριθμός μεγαλύτερος από  το ένα τρίτο (1/3) των μελών του συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.2 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.4674/20. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022)

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Δείτε επίσης