Δήμος Καρδίτσας: Ενημέρωση για τη διαδικασία καταβολής ενισχύσεων και αποκατάστασης ζημιών

Share

Δήμος Καρδίτσας: Ενημέρωση για τη διαδικασία καταβολής ενισχύσεων και αποκατάστασης ζημιών

Ενημέρωση για τη διαδικασία καταβολής ενισχύσεων και αποκατάστασης ζημιών από τις πλημμύρες της 4, 5 & 6 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Δήμος Καρδίτσας που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 4, 5 & 6 Σεπτεμβρίου 2023, ενημερώνει τους πολίτες για τη διαδικασία ένταξης των οικογενειών ή των μεμονωμένων ατόμων στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης μέσω της χορήγησης

α) Του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών (600 ευρώ και επιπλέον 600 ευρώ για πολύτεκνους και άτομα με Αναπηρία) που οι κύριες κατοικίες ή βοηθητικοί χώροι/αποθήκες της κύριας κατοικίας αυτών, έχουν πληγεί.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Α) Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (Επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση)
Β) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε 1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).

Για τους πολύτεκνους εκτός από τα δικαιολογητικά 1 & 2, απαιτείται και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του οικείου Δήμου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τις υπηρεσίες του Δήμου).

Για τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνομιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκτός από τα δικαιολογητικά 1 & 2, απαιτείται Απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ. 

β) Του επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών και/ ή αντικατάστασης της οικοσκευής μέχρι 6.000,00 ευρώ που οι κύριες κατοικίες τους έχουν πληγεί και μέχρι 3.000,00 ευρώ για τη δεύτερη κατοικία.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Α) Αίτηση δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (Επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση)
Β) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε 1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).
Γ) Δήλωση τελευταίας υποβληθείσας Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει μεταβολή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της εξουσιοδότησης είναι περισσότεροι του ενός , λόγω συγκατοίκησης κ.λπ. , η οικονομική ενίσχυση χορηγείτε σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

γ) Του επιδόματος σε άτομα που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (εφάπαξ χορήγηση επιδόματος ποσού τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ στα άτομα που, λόγω τραυματισμού τους εξαιτίας της φυσικής καταστροφής υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω)Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Α)Αίτηση του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Β) Γνωμάτευσης Βεβαίωσης Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ., στην οποία αναφέρεται ότι ο αιτών ή η αιτούσα υπέστη μόνιμη σωματική βλάβη, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας φυσικής καταστροφής.

Γ) Γνωμάτευσης ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ, για το είδος της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πληγέντων πολιτών, η παραλαβή των αιτήσεων από την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 θα γίνεται αυτοπροσώπως, στα παρακάτω σημεία:

1.Επιτροπές Δήμου Καρδίτσας,

2.Δήμο Καρδίτσας (Μυρμιδόνων αρ. 2 πρωτόκολλο),

3)ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) και

4) Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στη ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας [email protected] (σε αρχείο pdf)

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτημάτων λήγει σαράντα πέντε (45) ημέρες από την πλημμύρα, ήτοι έως 19 Οκτωβρίου 2023

*Για οποιαδήποτε  τροποποίηση ή μεταβολή σχετικά με τα σημεία παραλαβής των αιτήσεων/αναγγελιών ζημιών ή για λοιπά θέματα οι πληγέντες πολίτες θα ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Δήμου.

Δείτε επίσης