Δήμος Μουζακίου: Υπογράφτηκε σύμβαση εκτέλεσης παρεμβάσεων αναβάθμισης υποδομών στη Δ.Ε. Ιθώμης

Share

Δήμος Μουζακίου: Υπογράφτηκε σύμβαση εκτέλεσης παρεμβάσεων αναβάθμισης υποδομών στη Δ.Ε. Ιθώμης

Ο Δήμαρχος Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης υπέγραψε στο Δημαρχείο σύμβαση με ανάδοχο εργολάβο για την εκτέλεση του σημαντικού έργου: «Αναβάθμιση υποδομών Δ.Ε. Ιθώμης», με προϋπολογισμό 92.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Ειδικότερα, προβλέπονται εργασίες αναβάθμισης των υποδομών σε οικισμούς της Δ.Ε Ιθώμης με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των κατοίκων, όσο και των επισκεπτών της περιοχής.

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν είναι οι εξής:

Εντός οικισμών:

  • Στην Τ.Κ. Αγίου Ακακίου:

α) Στη θέση «Σίσκου Νικ.», προβλέπεται να κατασκευαστεί πέτρινος τοίχος αντιστήριξης μιας ορατής όψης μήκους 4,00μ, ελεύθερου ύψους από 1,00μ έως 2,50μ, αφού προηγηθεί η απαραίτητη εκσκαφή θεμελίωσης του, για την προστασία της οδού από καταπτώσεις υλικών. Επίσης θα γίνει αρμολόγηση τόσο της όψης του όσο και της όψης της διπλανής ξηρολιθοδομής.

β) Στη θέση «Πλατεία», προβλέπεται να κατασκευαστεί νεροπαγίδα καθαρών διαστάσεων 50×50εκ για την απαγωγή των όμβριων υδάτων σε σχήμα ανάποδου Π, από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και θα τοποθετηθούν σ’ αυτή χυτοσιδηρές σχάρες για τον εύκολο καθαρισμό της.

  • Στην Τ.Κ. Ελληνοπύργου, στον κεντρικό δρόμο από την Αγ. Παρασκευή προς την Αγία Τριάδα, προβλέπεται να κατασκευαστούν ασφαλτοστρώσεις πάχους 5εκ σε μήκος δρόμου περίπου 400,00μ μέσου πλάτους 3,65μ, πάνω στην υπάρχουσα τσιμεντόστρωση για την προστασία της οδού από περαιτέρω διάβρωση.
  • Στην Τ.Κ. Καναλίων:

α) Στη θέση «Κολοβού Αγ.», πάνω σε υφιστάμενο χωματόδρομο θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση μήκους 25,00μ και πλάτους 3,00μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 17εκ, οπλισμένο με χαλύβδινο δομικό πλέγμα κατηγορίας Β500C οπής 10×10εκ (Τ196).

β) Στη θέση «Πηγάδι Ζέκιου», προβλέπεται να κατασκευαστεί χώρος στάθμευσης οχημάτων επιφάνειας 60,00 τ.μ. από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 17εκ, οπλισμένο με χαλύβδινο δομικό πλέγμα κατηγορίας Β500C οπής 10×10εκ (Τ196).

γ) Στη θέση «Καραγιάννη-Λιάκου», θα κατασκευαστούν δύο σκάλες από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με τον απαραίτητο ξυλότυπο. Τόσο οι σκάλες όσο και το μονοπάτι που οδηγεί σ’ αυτές θα επενδυθούν με χονδρόπλακες ακανόνιστες. Η πρώτη σκάλα έχει μήκος 11,50μ και πλάτος 2,60μ, ενώ η δεύτερη έχει μήκος 3,35μ και πλάτος 4,15μ.

δ) Στη θέση «Πιστρίκα» προβλέπεται να γίνει πλακόστρωση μονοπατιού με χονδρόπλακες ακανόνιστες, ενώ στη θέση «Μπρακατσούλα Ηλ.» προβλέπεται επένδυση σκάλας.

ε) Στη θέση «Μπάλιος», προβλέπεται αποξήλωση των πλακών στην άκρη του μονοπατιού έτσι ώστε τα όμβρια ύδατα να οδηγούνται στο παρακείμενο ρέμα.

στ)στις θέσεις «Μιχάλη Απ.» και «Κρίκου» προβλέπεται να τοποθετηθούν σιδηρές σχάρες πάνω στα υφιστάμενα τεχνικά που θα εδράζονται σε πλαίσια από σιδηρογωνιές διαστάσεων 40x40x4χιλ.

ζ) Στην κεντρική οδό έξω από το Πνευματικό Κέντρο Καναλίων, προβλέπεται να κατασκευαστεί νεροπαγίδα κατά πλάτος της οδού καθαρών διαστάσεων 30×30εκ για την απαγωγή των όμβριων υδάτων σε σχήμα ανάποδου Π, από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και πάνω σ’ αυτή θα τοποθετηθούν χυτοσιδηρές σχάρες για τον εύκολο καθαρισμό της.

η) Στη θέση «Καλλιώρα», προβλέπεται να κατασκευαστεί ράμπα μήκους 9,00μ και μέσου πλάτους 2,30μ, από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 15εκ.

θ) Στη θέση «Τέττας», προβλέπεται να κατασκευαστεί κιγκλίδωμα ύψους 1,10μ μήκους 36,00μ από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες Φ 1 ½’’ σε διπλή σειρά με ορθοστάτες από τετράγωνη κοιλοδοκό 5εκ x 4χιλ.

  • Στην Τ.Κ. Λοξάδας, στη θέση «Παιδική Χαρά» πάνω σε υφιστάμενο χωματόδρομο, θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση μήκους 20,00μ και πλάτους 5,00μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 17εκ, οπλισμένο με χαλύβδινο δομικό πλέγμα κατηγορίας Β500C οπής 10×10εκ (Τ196), ενώ στη θέση «Παπακωστόπουλου Γ.» θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση διαστάσεων 9,00μx1,50μ από άοπλο σκυρόδεμα της ίδιας ποιότητας πάχους 10εκ. για την απομάκρυνση των όμβριων που συγκεντρώνονται στη συγκεκριμένη θέση.
  • Στην Τ.Κ. Πύργου Ιθώμης, στη θέση «Πλατάνια» προβλέπεται να κατασκευαστεί χώρος στάθμευσης οχημάτων επιφάνειας περίπου 104,00 τ.μ., από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 17εκ, οπλισμένο με χαλύβδινο δομικό πλέγμα κατηγορίας Β500C οπής 10×10εκ (Τ196).
  • Στην Τ.Κ. Φαναρίου:

α) Στις θέσεις «Πλάτανος», «Μεντζίτ» και «Βρύση Κατσάρου», προβλέπεται να γίνει επιδιόρθωση των πλακοστρώσεων και επιπλέον στη θέση «Βρύση Κατσάρου»  θα ανακατασκευαστεί η παλιά ξηρολιθοδομή με νέα.

β) Στη θέση «Παναγιά» προβλέπεται να κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 μήκους 15,00μ ελεύθερου ύψους 1,00μ, αφού προηγηθεί η απαραίτητη εκσκαφή θεμελίωσης του.

γ) Στη θέση «Αγ. Αθανάσιος», κατάντι της οδού, προβλέπεται να κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης, στη θέση παλιότερου που έχει καταρρεύσει, από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 μήκους 12,50μ κυμαινόμενου ελεύθερου ύψους από 2,00μ έως 2,50μ με την απαραίτητη θεμελίωση, ενώ θα επιχωθεί και ο χώρος έμπροσθεν του τοίχου με αµµοχάλικο προέλευσης λατοµείου κατηγορίας Ε4.

  • Στην Τ.Κ. Χάρματος:

α) Στη θέση «Κατσιώτη Αρτ.», προβλέπεται να κατασκευαστεί νεροπαγίδα κατά πλάτος της οδού καθαρών διαστάσεων 40×40εκ για την απαγωγή των όμβριων υδάτων σε σχήμα ανάποδου Π, από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και θα τοποθετηθούν σ’ αυτή χυτοσιδηρές σχάρες για τον εύκολο καθαρισμό της.

β) Στη θέση «Είσοδος», προβλέπεται να γίνει φρεζάρισμα του οδοστρώματος και κατασκευή νέας ασφαλτόστρωσης με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου πάχους 5εκ σε μήκος δρόμου 30,00μ και μέσου πλάτους 5,00μ, για τον περιορισμό της ολισθηρότητας.

Εκτός οικισμών:

  • Στην Τ.Κ. Αγίου Ακακίου, στη θέση «Χασάνι», προβλέπεται να κατασκευαστούν:

α) τοίχος αντιστήριξης από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  μήκους 6,00μ, ελεύθερου ύψους 1,00μ αφού προηγηθεί η απαραίτητη εκσκαφή θεμελίωσης του.

β) τσιμεντόστρωση πάνω στον υφιστάμενο χωματόδρομο μήκους 43,00μ και πλάτους 3,00μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 17εκ, οπλισμένο με χαλύβδινο δομικό πλέγμα κατηγορίας Β500C οπής 10×10εκ.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης, μετά την υπογραφή της σύμβασης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η Δημοτική αρχή προχωράει στην υλοποίηση νέων παρεμβάσεων βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής των συνδημοτών αυτή τη φορά στη Δημοτική Ενότητα Ιθώμης. Ο σχεδιασμός μας να αποκατασταθούν στα χωριά όλες οι ζημιές που προκάλεσαν ο «Ιανός» και άλλα έντονα καιρικά φαινόμενα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ακολουθούν το επόμενο διάστημα νέα έργα που βελτιώνουν αισθητά και εκσυγχρονίζουν τις υποδομές Δήμου μας, ο οποίος έχει εισέλθει ήδη σε αναπτυξιακή τροχιά».

Δείτε επίσης