Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας

Share

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ την 22 – 12 – 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αργιθέας, έτους 2023, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 156/2022 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ
Θέμα 2οΕισήγηση για 12η  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
Θέμα 3οΈγκριση του πρακτικού Ι της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου: «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α ΦΑΣΗ)», Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 19.2.4.3 ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0011350453»
Θέμα 4οΠερί Χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» με αριθ.πρωτ.3873/6-12-2022
Θέμα 5οΈγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) πίνακα του έργου: «Εργασίες συντήρησης δημοτικών κτιρίων Τ.Κ Πετρίλου (Οικ. Βασιλάδες)».
Θέμα 6οΠεριβαλλοντική Μελέτη του έργου Συντήρηση – Βελτίωση υποδομών ΔΕ Αχελώου (ΣΑΤΑ-2 ΑΧΕΛΩΟΥ)
Θέμα 7οΠεριβαλλοντική Μελέτη του έργου Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση του Δήμου Αργιθέας (Τ.Κ.Ανθηρού, ΤΚ Κουμποριανών, ΤΚ Βραγκιανών
Θέμα 8οΤοπογραφική αποτύπωση, οριζοντιογραφία, κατά πλάτος τομές, διατομές κ.α. του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του δήμου Αργιθέας (ΤΚ Λεοντίτο-Πετρίλο)
Θέμα 9οΤοπογραφική αποτύπωση, οριζοντιογραφία, κατά πλάτος τομές, διατομές κ.α. του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του δήμου Αργιθέας (ΤΚ Ανθηρού-Κουμπουριανών, Βραγκιανών)
Θέμα 10ο«Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή πίστωσης 4.590,00 € και απόδοση στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2022 (Δ΄ Κατανομή)».
Θέμα 11οΠερί έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΗΡΟΥ
Θέμα 12οΠερί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων με ιδία μέσα του  Δήμου»
Θέμα 13οΣύναψη προγραμματικής σύμβασης με ΠΑΔΥΘ για αποκομιδή απορριμμάτων
Θέμα 14οΣυγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού κληρώσεων και σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων μελετών κλπ
Θέμα 15οΣυγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 2023
Θέμα 16οΠερί έγκρισης της αριθμ. 230/2022 Απόφασης Δημάρχου «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ»

Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό στις 22-12-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ για συζήτηση και λήψη απόφαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αργιθέας για το οικον. έτος 2023.

Δημόσια συνεδρίαση (δια ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό στις 22-12-2022 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο12η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα 2οΣυμμετοχή στην υπό σύσταση Διαδημοτική Ενεργειακή Κοινότητα με την Επωνυμία  ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραγεώργος
Θέμα 3ο«Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή πίστωσης 4.590,00 € και απόδοση στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2022 ( Δ΄ Κατανομή)».
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κων/νος
Θέμα 4οΣυζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κ. Πατσιαούρα Γεωργίου του Κωνσταντίνου για χορήγηση βεβαίωσης στον οικισμό Σπηλιά Τ.Κ. Ανθηρού.
Εισηγητής:Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα 5οΣυζήτηση και λήψη απόφασης για την Έγκριση λύσης και εκκαθάρισης της Αστικής Εταιρείας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης» στην οποία εταίροι είναι το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες και ο Δήμος Αργιθέας
Εισηγητής:Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας
Θέμα 6οΣυζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων του Δήμου (άρθρο 1 ΠΔ 270/1981) για το έτος 2023.
Εισηγητής:Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα 7οΣυγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καυσίμων Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2023.
Εισηγητής:Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα 8οΣυγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/2016 (άρθρο 221).
Εισηγητής:Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα 9οΣυγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/2016 (άρθρο 221).
Εισηγητής:Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα 10οΣυζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2023.
Εισηγητής:Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα 11οΣυζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης-επισκευής οχημάτων του Δήμου για το έτος 2023.
Εισηγητής:Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα 12οΣυζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τα Μητρώα Αρρένων 2022.
Εισηγητής:Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

Δείτε επίσης