Η απόφαση του ΔΣ Δήμου Πύλης για την εγκατάσταση επτά Αιολικών Πάρκων στις κορυφές του Ορεινού Όγκου του Δήμου

Share

Η απόφαση του ΔΣ Δήμου Πύλης για την εγκατάσταση επτά Αιολικών Πάρκων στις κορυφές του Ορεινού Όγκου του Δήμου

Η ΤΕΛΙΚΗ ομόφωνη ΑΠΟΦΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου ΠΥΛΗΣ με αρνητική Γνωμοδότηση στην κατατεθείσα Μ.Π.Ε. για διαβούλευση στο Η.Π.Μ. που αφορά εγκατάσταση επτά (7) ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ με πενηνταοκτώ (58) ανεμογεννήτριες στις κορυφές του Ορεινού Όγκου του Δήμου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της αριθμ. 12/2022 δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Πύλης

Αριθμός απόφασης 103/2022

ΘΕΜΑ:

Διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία συγκροτήματος επτά (7) Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση «ΑΥΓΟ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 52 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΝΗ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 29,4 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΥΚΙΑ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 28 MW, στη θέση «ΨΗΛΑ ΔΕΝΤΡΑ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 42 MW, στη θέση «ΚΕΡΑΣΟΥΛΕΣ – ΝΤΑΛΑΜΗΤΡΟΥ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 33,6 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ – ΚΑΥΚΙΑ» Δ.Ε. Πινδέων – Αργιθέας, ισχύος 29,4 MW, στη θέση «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ» Δ.Ε. Πινδέων – Αργιθέας, ισχύος 25,2 MW και των συνοδών τους έργων που χωροθετούνται στο Δήμο Πύλης – Αργιθέας των Π.Ε. Τρικάλων – Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Στην Πύλη, σήμερα, στις δεκαοκτώ (18) Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος “Cisco Webex”, τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 12532/14-10-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, β) του άρθρου 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», γ) του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 τεύχος Α΄), δ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.43107/22.7.2022 (Β’ 3891/23-07-2022 τεύχος Β΄), δ) των ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 55384/30-09-2022 (ΦΕΚ 5129/01-10-2022 τεύχος Β΄) και Δ1α/ΓΠ.οικ. 58309/14-10-2022 (ΦΕΚ 5335/14-10-2022 τεύχος Β΄).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών του Δ.Σ. βρέθηκαν παρόντα τριάντα (30), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Μπαλατσούκας Αθανάσιος (Πρόεδρος)
 2. Χαντζής Σωτήριος
 3. Ούτρας Κωνσταντίνος
 1. Αναγνώστου Βασίλειος
 2. Σακελλάριος Πέτρος
 3. Αγγέλης Σωτήριος
 4. Παπαγεωργίου Θωμάς (Μάκης)
 5. Δούλαλας Κωνσταντίνος
 6. Νάκος Χρήστος
 7. Τζάνης Βησσαρίων (Άρης)
 8. Οικονόμου Λαμπρινή (Ρούλα)
 9. Πανάγου Μαρίνα
 10. Κατράνας Σταύρος
 11. Τζιορτζιώτης Γεώργιος
 12. Ζούρτος Κωνσταντίνος
 13. Καλιώρα Χαρίκλεια (Χαρά)
 14. Ζιάκας Χρήστος
 15. Ζάχος Ευθύμιος
 16. Μπουρλιός Νικόλαος
 17. Κουτσονάσιος Ιωάννης
 18. Χήρας Π. Θεόδωρος
 19. Χήρας Χ. Θεόδωρος
 20. Γουλιώτης Νικόλαος
 21. Μπλατζώνη Ευθυμία
 22. Τσιούτσιας Χρυσοβαλάντης (Βαλάντης)
 23. Τσόλας Παναγιώτης
 24. Μάντζιος Δημήτριος
 25. Μητρονάτσιος Περικλής
 26. Τσιαμπαλής Κωνσταντίνος
 27. Καλύβας Βάιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουτής Ευάγγελος

Θέος Ευάγγελος

Κράβαρης Αθανάσιος

που δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Σε σύνολο σαράντα δύο (42) Προέδρων Συμβουλίων/Προέδρων Κοινοτήτων βρέθηκαν παρόντες οκτώ (8), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ελάτης: Μπρίζης Κωνσταντίνος

Μουριάς: Γιαννουλάκος Δημήτριος

Παλαιομοναστήρου: Μπουτζιώλης Θωμάς

Πιαλείας: Πατσιούρας Κωνσταντίνος

Πύλης: Κανέλας Βασίλειος

Βαθυρρεύματος: Μπαλλάς Μιχαήλ

Βαλκάνου: Βαλκανιώτης Παναγιώτης

Παχτουρίου: Μπόλλης Παναγιώτης

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Μαράβα Κωνσταντίνου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι (ομόφωνα)

Τη διατύπωση αρνητικής γνώμης επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία συγκροτήματος επτά (7) Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση «ΑΥΓΟ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 52 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΝΗ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 29,4 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΥΚΙΑ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 28 MW, στη θέση «ΨΗΛΑ ΔΕΝΤΡΑ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 42 MW, στη θέση «ΚΕΡΑΣΟΥΛΕΣ – ΝΤΑΛΑΜΗΤΡΟΥ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 33,6 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ – ΚΑΥΚΙΑ» Δ.Ε. Πινδέων – Αργιθέας, ισχύος 29,4 MW, στη θέση «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ» Δ.Ε. Πινδέων – Αργιθέας, ισχύος 25,2 MW και των συνοδών τους έργων που χωροθετούνται στο Δήμο Πύλης – Αργιθέας των Π.Ε. Τρικάλων – Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» με τις παρακάτω επισημάνσεις – παρατηρήσεις:

Στο πλαίσιο της αδειοδοτικής διαδικασίας και τα οριζόμενα εκ της κείμενης Νομοθεσίας, για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΤΑ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 239,6 MW ΕΝΤΟΣ Δ.Ε ΠΙΝΔΕΩΝ, ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΔΗΜΩΝ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ”, το οποίο εφεξής θα καλείται έργο και αναρτήθηκε ο πλήρης φάκελος του έργου στην ιστοσελίδα www.eprn.ypen.gr, με ΠΕΤ 2203736919, με διαδοχικές προσπάθειες ανάρτησης από την 16-3-2022 έως την 19-7-2022.

Στις 2-9-2022 με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/88860/6059 της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ διαπιστώθηκε η τυπική πληρότητα της ΜΠΕ και εκδόθηκε το ΑΠ: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/92011/6286/22-09-2022 έγγραφο διαβίβασης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) του ως άνω έργου, και των συνοδών τους έργων.

Στην παράγραφο Β του εγγράφου διαβίβασης, αναγράφεται ευκρινώς και ξεκάθαρα, ότι :

 1. Οι Υπηρεσίες του Πίνακα Αποδεκτών του παρόντος εγγράφου (γνωμοδοτούντες φορείς), οι οποίες έχουν πρόσβαση στη ΜΠΕ του έργου του θέματος μέσω του ΗΠΜ, μετά από εγγραφή τους σ’ αυτό, παρακαλούνται να γνωμοδοτήσουν επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, με επαρκώς τεκμηριωμένη γνωμοδότηση, κατά τα προβλεπόμενα από τον Ν.4014/2011, όπως ισχύει, και των εξουσιοδοτικών αυτού διατάξεων, με την συμπλήρωση του εντύπου Δ9 του παραρτήματος Α της 4ης σχετικής ΚΥΑ.

Με βάση την ανωτέρω παράγραφο, και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή και την κείμενη νομοθεσία, η κάθε Υπηρεσία που βρίσκεται στο πίνακα αποδεκτών, οφείλει να μελετήσει το σύνολο του φακέλου, με τα επισυναπτόμενα τεχνικά σχέδια και να διατυπώσει την επιστημονική της γνώμη, στηριζόμενη στα στοιχεία του φακέλου, την επιστημονική επάρκεια των στελεχών της και την κείμενη νομοθεσία, που διέπει την εκπόνηση τεχνικών μελετών. Είναι ξεκάθαρο, ότι στον πίνακα αποδεκτών, η μόνη Υπηρεσία που έχει τεχνικό τμήμα θεσμοθετημένο από τον κανονισμό λειτουργίας της και την κείμενη νομοθεσία, είναι η ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 

Επιπλέον είναι η κύρια Υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος, της χλωρίδας και πανίδας και εφαρμογής των κανόνων αειφορίας του δασικού πλούτου.

Συνεπώς δεν είναι διακοσμητικός ο ρόλος της, αλλά ουσιαστικός και βαρύνουσας σημασίας, για το τεράστιο αυτό έργο, που χωροθετήθηκε στις κορυφές των απάτητων βουνών.

Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο, που θα αλλάξει την μορφολογία των βουνών της περιοχής, πέραν των μύριων άλλων επιπτώσεων που θα επιφέρει.

 • Σύμφωνα με την Μ.Π.Ε., το οδικό δίκτυο των εγκαταστάσεων των 7 ΑΙΟΛΙΚΩΝ, ανέρχεται στο ιλιγγιώδες μέγεθος των 55.476 μέτρων, σε μια περιοχή Κοινοτήτων και οικισμών σε ακτίνα μόλις δύο (2) χιλιομέτρων, σε αμιγώς ορεινή ζώνη, μεγάλων έως απαγορευτικών κλίσεων κλιτύων, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ιδιαίτερων βιοτόπων.
 • Οι εκσκαφές διαδρόμων για την υπόγεια σύνδεση με τον ΥΣ/400/20 κν Μουζακίου ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα, έτσι απλά, χωρίς ιδιαίτερη αναφορά και με μια γραμμή σε χάρτη της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:50.000. Το εσωτερικό υπόγειο δίκτυο διασύνδεσης έχει μήκος 75.344 μ., ενώ το εξωτερικό υπόγειο δίκτυο μήκους 249.324 μ. ακολουθεί υφιστάμενες οδούς, καθώς και χάραξη νέου κλάδου.
 • Οι αποστάσεις από τα όρια των οικισμών, είναι πολύ κοντά που φθάνουν και τα 650 μ.
 • Τμήμα του πολυγώνου 5 (ΑΣΠΗΕ ΚΕΡΑΣΟΥΛΕΣ) εμπίπτει εντός της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου NATURA με την κωδική ονομασία :  ” GR 1440002 ” SCI ΚΕΡΚΕΤΙΟ ΟΡΟΣ (ΚΟΖΙΑΚΑ). Η υπόλοιπη έκταση του συγκροτήματος ΑΣΠΗΕ  βρίσκεται εκτός του δικτύου NATURA.
 • Στην Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, που έχουν εκπονήσει οι ίδιοι, αναφέρουν ότι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του EUROBATS (Rodrigues et al. 2017) πρέπει να μένουν ως ουδέτερες ζώνες (buffer zones) τα 200 m γύρω από σημαντικά ενδιαιτήματα, όπως είναι τα υδάτινα σώματα και τα ρέματα αλλά και οι δεντροστοιχίες και φυτοφράκτες. Ρέματα δεν εντοπίστηκαν στην περιοχή αλλά υπάρχουν πολλά σημεία με δεντροστοιχίες εκεί που τελειώνει το δασοόριο. Συνεπώς τα σημεία αυτά πρέπει να διατηρηθούν και να μην καταστραφούν από κατασκευή δρόμων. Αποδέχονται λοιπόν οι ίδιοι, ότι το έργο τους έχει ασυμβίβαστο με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
 • Στα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων της ΕΟΑ προτείνεται η ενημέρωση και συνεργασία με τους κτηνοτρόφους της περιοχής για την απομάκρυνση των νεκρών ζώων των κοπαδιών τους προς αποφυγή προσέλκυσης πτωματοφάγων πτηνών, στην ευρύτερη περιοχή του έργου και εκτός των ορίων του πάρκου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε όλη την περιοχή όπου τα πτωματοφάγα πτηνά αναζητούν λεία (νεκρά κτηνοτροφικά ζώα), θα απομακρύνεται η τροφή τους, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον διαθέσιμη. Δηλαδή το μέτρο μετριασμoύ των επιπτώσεων είναι η απομάκρυνση της τροφής των πτωματοφάγων πτηνών, το οποίο όμως τελικά θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού τους, καθώς πλέον η τροφή θα είναι πιο σπάνια.
 • Σύμφωνα με τον χάρτη εξάπλωσης της αρκούδας της 4ης Εθνικής Έκθεσης, η θέση των έργων αποτελεί ζώνη εξάπλωσής της. Για την προστασία του είδους, βρίσκεται υπό θεσμοθέτηση Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ). Στο ΕΣΔ διαπιστώνεται ότι η δημιουργία ΑΣΠΗΕ και κυρίως η διάνοιξη δρόμων πρόσβασης προς αυτόν συντελεί στην απώλεια των ενδιαιτημάτων της καφέ αρκούδας.
 • Σύμφωνα με τον χάρτη εξάπλωσης του αγριόγιδου των Βαλκανίων της 4ης Εθνικής Έκθεσης, η θέση των έργων αποτελεί ζώνη εξάπλωσης του αγριόγιδου των Βαλκανίων. Για την βελτίωση της Κατάστασης Διατήρησης του είδους, σε συμμόρφωση με την καταδικαστική απόφαση του ΔΕΚ εκπονήθηκε του Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Αγριόγιδο. Μια από τις υψηλότερες πιέσεις / απειλές για το αγριόγιδο είναι η διάνοιξη δρόμων (E01). Στο ΕΣΔ για το αγριόγιδο αναφέρεται «Από την άλλη πλευρά, πολύ μικροί πληθυσμοί διατηρούνται στα όρη Τριγγία- Κλεινός, Αυγό, Κοκκινόλακα και Ανατολικά Άγραφα (Παπαϊωάννου, 2016, Παπαϊωάννου αδημοσίευτα δεδομένα), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι πληθυσμοί αυτοί συνεχίζουν να έχουν ένα αβέβαιο μέλλον.» Στην ΕΟΑ δεν γίνεται καμιά αναφορά για τις επιπτώσεις στο συγκεκριμένο είδος από την κατασκευή των έργων.
 • Τμήμα του πολυγώνου 5 (πέντε πλατείες των Α/Γ του ΑΣΠΗΕ ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΥΚΙΑ 29,4MW), των σύνολο των έργων των ΑΣΠΗΕ «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ», «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΥΚΙΑ 28MW» και «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΝΗ» εντοπίζεται εντός του Καταφυγίου άγριας ζωής (ΚΑΖ K887) που περιλαμβάνει τις περιοχές Βαθυρέμματος Παλαιοκαρυάς-Στουρναρέικων της ΔΕ Πινδαίων.
 • Εκτός από τμήμα του πολυγώνου 12, εμπίπτουν σε δάση, που διαχειρίζονται αδιαλείπτως με εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες, στις οποίες δεν γίνεται λόγος για αναγκαιότητα νέων διανοίξεων και μια νέα διοικητική πράξη πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να μην εναντιώνεται σε μια προηγούμενη. Πλούσια δασικά η περιοχή, φέρει δάση πυκνόφυτα Ελάτης, Οξυάς και Δρυός κατά θέση.
 • Στην σελ 122 της ΜΠΕ, αναγράφεται το μέγεθος των ανεμογεννητριών, που προτίθεται να μεταφέρει στα απάτητα βουνά της περιοχής, ο επενδυτής. ΥΨΟΣ 91Μ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ 117Μ, ή αλλιώς κτίριο ύψους 30 ορόφων και επιπλέον ιστού 58 μ., ήτοι συνολικά το ύψος του «κτιρίου» γίνεται 50 ορόφων !!
 • Στο τεύχος τεχνική έκθεση του παραρτήματος της ΜΠΕ, αναγράφεται προμελέτη οδοποιίας πρόσβασης !!! σε μήκος 55.476 μ. Αναγράφεται : Οι κάτωθι σχεδιασμοί αποτελούν προ-μελέτη, εφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί αναλυτικοί και ακριβείς αποτυπώσεις πεδίου. Οι απαραίτητες πληροφορίες για την κάτωθι μελέτη ελήφθησαν από το διαδίκτυο (Google Earth, etc). Επίσης, οι κάτωθι σχεδιασμοί αποτελούν προ-μελέτη, και έλαβε υπ΄ όψη τη μορφολογία και τα χαρακτηριστικά της περιοχής, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά τη λειτουργία του αιολικού πάρκου. Το τοπογραφικό υπόβαθρο που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη οδοποιίας προήλθε από τα ψηφιακά υψομετρικά μοντέλα του προγράμματος Global Mapper.

Δηλαδή καλείται το σύνολο των Υπηρεσιών, να γνωμοδοτήσει, επί των επιπτώσεων ενός τόσο τεράστιου έργου, επί σεναρίου, που έγινε επί χάρτου και που παρουσιάζει τα πάντα ιδεατά, σύννομα και προς όφελος του περιβάλλοντος. 

Ιδιαιτέρως η Δασική Υπηρεσία, καλείται να εκφέρει γνώμη για την αλλοίωση των βουνών που είναι δεδομένη, μελετώντας σενάριο χάρτου. ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟ και προδήλως παράτυπο.

Από τους αρχικούς υπολογισμούς μας, εκτιμούμε  την μόνιμη ταπείνωση των κορυφογραμμών ως και 40 μέτρα, κατά θέσεις !!!!!

Από την προτεινόμενη οδοποιία, θα πρέπει να περάσει ένα όχημα με ρυμουλκούμενο μήκους 40 μ., κατά την δήλωση της εταιρίας,   και συγχρόνως να πληρεί τις προδιαγραφές για τους δασικούς δρόμους Γ΄ κατηγορίας σελ 246.

Επιπλέον επισημαίνουμε και τις παρακάτω επιπτώσεις:

 • Με τις υλοτομίες στα υψηλής παραγωγικότητας δάση, θα διαταραχθεί η οικολογική ισορροπία και σταθερότητα των συστάδων.
 • Με την εγκατάσταση Α/Π σε μεγάλες επιφάνειες επέμβασης και κυρίως στις πλατείες ανέγερσης αυτών, θα γίνει αλλοίωση της επιφανειακής απορροής των υδάτων και σίγουρα θα αλλάξουν τα υδρολογικά χαρακτηριστικά της επιφανειακής απορροής των λεκανών.

Επισημαίνουμε την παρουσία αρκετών οικισμών και κοινοτήτων κάτωθι των επεμβάσεων.

 • Το εξαιρετικά μεγάλο πλεόνασμα εκσκαφών που θα ανέλθει σε 2.000.000 κ.μ. περίπου, θα δημιουργήσει κινδύνους για τα κατάντι (ρέματα και οικισμούς) και η οποιαδήποτε αναγκαία μεταφορά αυτών θα επιβαρύνει την ήδη υπάρχουσα δασική οδοποιΐα.
 • Λόγω των εκτεταμένων θεμελιακών επεμβάσεων περίπου 500 κ.μ. τσιμέντου, θα περιοριστεί η υδατοπερατότητα του εδάφους με ΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ στα υπόγεια νερά (κυρίως περιορισμό του υδροφόρου ορίζοντα).
 • Δεν διασφαλίζεται πλήρως η ορθή διαχείριση και απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών και κατασκευών λόγω μεγάλου όγκου και κόστους μεταφοράς.
 • Μείωση της βλάστησης, όχληση του ακουστικού περιβάλλοντος με αρνητικές επιπτώσεις στο κτηνοτροφικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο αλλά και την άγρια πανίδα της περιοχής.
 • Καταστροφή μεγάλης έκτασης βοσκοτόπων καθώς στην περιοχή βόσκουν αρκετά αιγοπρόβατα και υπάρχουν ποιμνιοστάσια.
 • Τραυματισμός ατόμων ορνιθοπανίδας από τη λειτουργία των ανεμογεννητριών.
 • Οικολογική υποβάθμιση των βουνοκορφών.
 • Αισθητική αλλοίωση και υποβάθμιση του απείρου κάλλους φυσικού περιβάλλοντος από την κατασκευή των ανεμογεννητριών με αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό της περιοχής που αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης της περιοχής τα τελευταία χρόνια.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 103/2022

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Μπαλατσούκας Αθανάσιος

Τα Μέλη

Δείτε επίσης