Δασαρχείο Καρδίτσας: Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας

Share

Δασαρχείο Καρδίτσας: Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας

ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις δ/ξεις του άρθρου 258, παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, «Περί Δασικού Κώδικα»(Α΄7)όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ.3 του Ν.177/75 (Α΄205) «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως δ/ξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα»
  2. Τις Διατάξεις της αρ.414985/29-11-1985(ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) κοινής Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα Διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας»
  3. Το άρθρο 29Α του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»,που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α΄/10-9-1992)
  4. Το Ν.3861/2010(ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών,Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες τινές διατάξεις.
  5. Την υπ αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16-5-2022(Β 2415) ΚΥΑ περί καθορισμού των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών,του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της παρ.5 του άρθρου τρίτου της από 13-8-2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄143) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4824/2021 (Α΄156)
  • Την υπ αριθμ. 270565/16-8-2022 (ΦΕΚ 4636/Β/02-9-2022)Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών περί έγκρισης ανανέωσης απαγόρευσης της θήρας για δέκα (10) χρόνια στην αναρρυθμιστική Λίμνη Ταυρωπού τυο Δήμου Λ.Πλαστήρα της Π.Ε.Καρδίτσας –περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Καρδίτσας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ 

Απαγορεύουμε για μια δεκαετία το κυνήγι όλων των θηραμάτων μέσα στην αναρρυθμιστική λίμνη του υδροηλεκτρικού σταθμού Ταυρωπού Τ.Κ Μοσχάτου περιφέρειας του Δήμου Λ. Πλαστήρα και σε έκταση 145,0 στεμ.πέριξ αυτής και συγκεκριμένα άρχεται από γέφυρα (πλησίον οικισμού ΔΕΗ) του επαρχιακού δρόμου Μητρόπολης-Μοσχάτου, ακολουθώντας το ρέμα Λιναριάς, με κατεύθυνση βόρεια προς τον αρχαιολογικό χώρο (Ναός Απόλλωνα) και από εκεί με κατεύθυνση ανατολική ακολουθώντας το ρέμα Λιναριάς, φθάνει στη σμίξη του επαρχιακού δρόμου Μητρόπολης-Μοσχάτου,συνεχίζει προς τη διασταύρωση του επαρχιακού δρόμου Μητρόπολης- Πορτίτσας τον οποίο και ακολουθεί μέχρι την διασταύρωση με αγροδασικό δρόμο που οδηγεί στον οικισμό «Στρεβά» και από εκεί στο ηδροηλεκτρικό εργοστάσιο της ΔΕΗ.Ορίζεται δε ως εξής:

Ανατολικά:Επαρχιακός δρόμοςΜητρόπολης-Πορτίτσας.

Δυτικά:Πέρας του αγροδασικού δρόμου προς οικισμό «Στρεβά»-νοητή γραμμή μέχρι τον      οικισμό της ΔΕΗ.

Βόρεια: Ρέμα Λιναριάς.

Νότια: Επαρχιακός δρόμος Μητρόπολης-Πορτίτσας και αγροδασικός δρόμος προς οικισμό

«Στρεβά».

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.996/1971 και την με αριθμό 414985/29-11-1985 Κ.Υ.Α «Περί μέτρων διαχείρησης της άγριας πτηνοπανίδας (ΦΕΚ 757/18-12-1985 Τ.Β.) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, η δε τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας,της Αστυνομίας,της Ζ΄Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας και Ν.Σποράδων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΑΡΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α΄ΒΑΘΜΟ

ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ

Δείτε επίσης