More

  ΠΑΚ Θεσσαλίας: Η κυβέρνηση αντί να θεσπίζει ευέλικτες και γρήγορες διαδικασίες για την εξεύρεση εργατών γης νομοθετεί ακριβώς τα αντίθετα

  Share

  ΠΑΚ Θεσσαλίας: Η κυβέρνηση αντί να θεσπίζει ευέλικτες και γρήγορες διαδικασίες για την εξεύρεση εργατών γης νομοθετεί ακριβώς τα αντίθετα

  • Από 1 Ιουλίου καταργείται το Άρθρο 13α που επιτρέπει την απασχόληση στην αγροτική οικονομία παράτυπα διαμενόντων αλλοδαπών

  Την ώρα που ο αγροτικός κόσμος της χώρας μας είναι ανάστατος από την τεράστια έλλειψη εργατικών χεριών στον αγροτικό τομέα, με τις έγγραφες εκκλήσεις των διαφόρων αγροτικών φορέων  να λαμβάνουν μορφή «χιονοστιβάδας», ζητώντας ακόμη και πρωθυπουργική παρέμβαση, για την επίλυση αυτού του τεράστιου προβλήματος, έστω και την ύστατη ώρα, διότι ο κίνδυνος να μείνει μέρος της παραγωγής (κυρίως φρουτολαχανικών) στο χωράφι είναι ορατός, ακριβώς την ίδια στιγμή η κυβέρνηση της Ν.Δ. πράττει εντελώς αντίθετα και νομοθετεί ενάντια ουσιαστικά προς τους αγρότες.

  Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει η δυσμενής εξέλιξη, αναφορικά με την επικείμενη κατάργηση σχετικής διάταξης, που επιτρέπει την απασχόληση στην αγροτική οικονομία των παράτυπα διαμενόντων αλλοδαπών.

  Όπως βλέπετε και στη σχετική φωτό 1, το 2016, επί υπουργίας Βαγγέλη Αποστόλου και μετά από επίμονα αιτήματα αγροτικών φορέων,  με το άρθρο 58 του Ν. 4384/2016 προστέθηκε στο Ν. 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης) το άρθρο 13α που επιτρέπει την απασχόληση στην αγροτική οικονομία παράτυπα διαμενόντων αλλοδαπών, προς διευκόλυνση των ελλήνων αγροτών που χρειάζονταν εργατικά χέρια για τις εκμεταλλεύσεις τους.

  Δυστυχώς όμως, το 2021 και πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 72 παρ. 4 Ν.4825/2021: «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, άδειες διαμονής κλπ (800920)» (ΦΕΚ Α΄ 157/4-9-2021), όπως βλέπετε στη φωτό 2, το άνω άρθρο 13α καταργείται από 1 Ιουλίου 2022, δηλαδή σε λίγες ημέρες. Μια αρνητική εξέλιξη που θα έχει τραγικές και ολέθριες συνέπειες για την παραγωγική διαδικασία στην αγροτική οικονομία της χώρας μας.

  Πιο αναλυτικά, στο εν λόγω  Άρθρο 72- Καταργούμενες διατάξεις, αναφέρονται τα εξής:

  1. Η παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4636/2019 (Α` 169), περί λήψης απόφασης για τη χορήγηση ή μη ταξιδιωτικών εγγράφων από τον Προϊστάμενο των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, καταργείται.
  1. Η παρ. 2 του άρθρου 24Α του ν. 4540/2018 (Α` 91), περί έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό ειδικότερων όρων, προϋποθέσεων και λεπτομερειών στεγαστικών προγραμμάτων αναφορικά με την απόλαυση υλικών συνθηκών υποδοχής από ανήλικους αιτούντες διεθνή προστασία ή μη, ασυνόδευτους ή μη, καταργείται.
  1. Η παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014 (Α`80), περί χορήγησης στους ενδιαφερόμενους αντιγράφου της απόφασης απόρριψης ή ανάκλησης άδειας διαμονής μετά την παρέλευση της προθεσμίας επίδοσης, καταργείται.
  1. Το άρθρο 13α του ν. 4251/2014, περί απασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία, καταργείται.
  1. Η περ. στ` της παρ. 1 του άρθρου 19Α του ν. 4251/2014, περί χορήγησης άδειας διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται στην Ελλάδα, η υπόθεση των οποίων έχει παραπεμφθεί από τις αρμόδιες Αρχές Απόφασης της περ. ιθ` του άρθρου 2 του π.δ. 113/2013 (Α` 146) και τις Επιτροπές Προσφυγών των άρθρων 26 και 32 του π.δ. 114/2010 (Α` 195), καταργείται.
  1. Το τελευταίο εδάφιο της περ. γ` της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4251/2014, περί δυνατότητας υποβολής αιτήματος επανεξέτασης εκ μέρους του αιτούντος άδειας διαμονής εντός μηνός από την ειδοποίησή του για την απόρριψη του αιτήματός του, καταργείται.
  1. Οι παρ. 47 και 48 του άρθρου 8 του ν. 4332/2015 (Α` 76 και Α` 88 – διόρθωση σφαλμάτων), περί ανανέωσης και επανεξέτασης των αδειών διαμονής που είχαν χορηγηθεί ή ανανεωθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 114/2010, καταργούνται.
  1. Οι παρ. 14 και 15 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 (Α` 51), περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την επιλογή Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών, καταργούνται.
  1. Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016, περί ορισμού επικεφαλής σε Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καταργείται.
  1. Το άρθρο 22 του ν. 4375/2016, περί χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνή προστασία, καταργείται.

  Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι με την εγκύκλιο 1/12-11-2021 (Α.Π. οικ. 384869/21) της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής (βλέπε φωτό 3), δόθηκε στις Δ/σεις Αλλοδαπών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας η οδηγία να μη χορηγούν άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους για δεύτερη φορά στον ίδιο αλλοδαπό (Σημ.: η χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (διάρκειας 3 ετών), σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 4251/2014 χορηγείται άπαξ με δυνατότητα ανανέωσης).

  Με βάση τα παραπάνω, βλέπουμε ότι η σημερινή κυβέρνηση, αντί να θεσπίζει ευέλικτες και  γρήγορες διαδικασίες για την εξεύρεση εργατών γης και αντί να

  να απλοποιήσει το θεσμικό πλαίσιο για την απασχόληση, νομοθετεί, όπως προαναφέραμε, ακριβώς τα αντίθετα, επιδεινώνοντας την οικονομική κατάσταση των ελλήνων παραγωγών και γενικότερα της αγροτικής μας οικονομίας.

  Το Άρθρο 13α του Ν. 4384/2016 που επιτρέπει την απασχόληση στην αγροτική οικονομία παράτυπα διαμενόντων αλλοδαπών
  Το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4825/2021, που καταργεί το Άρθρο 13α
  Η εγκύκλιος 12-11-2021 της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής

  Δείτε επίσης