Ο Δήμος Καρδίτσας προωθεί σχέδιο για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή 

Share

Ο Δήμος Καρδίτσας προωθεί σχέδιο για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή 

Στην διεθνή πρωτοβουλία για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα προσχώρησε ο Δήμος Καρδίτσας, υπογράφοντας το Σύμφωνο των Δημάρχων και εκπονώντας το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ)

Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος κάνει συστηματικές προσπάθειες για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, την στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του. Αρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι και οι πολίτες, οι οποίοι έχουν στηρίξει σημαντικά όλες τις μέχρι σήμερα δράσεις. Πλέον, η πόλη της Καρδίτσας χαρακτηρίζεται επάξια ως η «πόλη του ποδηλάτου» και έχει λάβει διακρίσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ορόσημο των προσπαθειών του ήταν η διεθνής αναγνώριση που έλαβε το 2019, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο πανευρωπαϊκά στην κατηγορία πόλεων μεσαίου μεγέθους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, μία καμπάνια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τον Αύγουστο του 2020 ο Δήμος, αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη να αναλάβει συστηματική δράση για την προώθηση της αειφόρου ενέργειας αλλά και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, έλαβε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να προσχωρήσει στο Σύμφωνο των Δημάρχων και να εκπονήσει ΣΔΑΕΚ.

Η επιτακτικότητα ανάληψης δράσης δυστυχώς επιβεβαιώθηκε από τις καταστροφικές πλημμύρες του Ιανού, που έλαβαν χώρα μόλις ένα μήνα μετά. Μάλιστα, η αλλαγή του κλίματος γίνεται ολοένα και πιο ορατή καθιστώντας σαφές ότι απαιτείται προετοιμασία για την αντιμετώπιση κρίσεων, προληπτικές δράσεις θωράκισης από τα κλιματικά φαινόμενα, στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και υιοθέτηση τρόπου ζωής και παραγωγής  με έμφαση στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Το Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors) για την ενέργεια και το κλίμα είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται με δική τους βούληση να εφαρμόσουν τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επικράτειά τους.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι συμμετέχουσες τοπικές αρχές μοιράζονται ένα κοινό όραμα απαλλαγής των πόλεων από τις εκπομπές CO2 και ενίσχυσης της ικανότητας προσαρμογής τους, όπου οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια. Οι υπογράφοντες έχουν αναλάβει τη δέσμευση να μειώσουν τις εκπομπές CO2 τουλάχιστον κατά 40% έως το 2030 και να ενισχύσουν την ικανότητα προσαρμογής τους στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το Σύμφωνο των Δημάρχων βοηθά τις τοπικές αρχές να επιτύχουν τους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα του Δήμου Καρδίτσας συντάχθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Κλιματικής Αλλαγής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), σε στενή συνεργασία με πλήθος τοπικών φορέων και πολλών στελεχών του Δήμου, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά τόσο στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, όσο και στην διατύπωση των προτάσεων του ΣΔΑΕΚ. Για τους παραπάνω σκοπούς διοργανώθηκε πλήθος θεματικών συναντήσεων σε μικρότερες και μεγαλύτερες ομάδες, και το τελικό παραδοτέο αποτελεί αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας.

Στο ΣΔΑΕΚ του Δήμου Καρδίτσας αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου, και παράλληλα πραγματοποιείται η Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς, η οποία αφορά στην καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων που προκύπτουν από κάθε τομέα δραστηριότητας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, με βάση την υφιστάμενη κατάσταση. Οι βασικοί τομείς δραστηριότητας που μελετώνται είναι οι ακόλουθοι: Δημοτικά κτίρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις, Κτίρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα (μη δημοτικά), Κατοικίες, Δημόσιος φωτισμός, Δημοτικός στόλος, Δημόσιες μεταφορές, Ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές, Γεωργία, Κτηνοτροφία. Εν συνεχεία, προτείνονται δράσεις και έργα για τον μετριασμό των εκπομπών CO₂, που προκύπτουν από τις ενεργειακές καταναλώσεις. Ακόμα, βασικός άξονας του ΣΔΑΕΚ είναι η χαρτογράφηση της τρωτότητας του Δήμου, όσον αφορά στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς και η παρουσίαση δράσεων προσαρμογής στις επιπτώσεις αυτές.

Ταυτόχρονα, πέραν της μεθοδολογίας του Συμφώνου των Δημάρχων για το ΣΔΑΕΚ αξιοποιήθηκε πλήθος καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων που αφορούν την ενέργεια, το κλίμα, την κυκλική οικονομία, τον βιώσιμο τουρισμό, την αστική προσαρμογή, την συμμετοχή των πολιτών, τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, κλπ. Σημειώνεται ότι το ΣΔΑΕΚ λειτουργεί συμπληρωματικά σε άλλες τοπικές στρατηγικές (π.χ. το ΣΒΑΚ), ενώ αποτελεί προπομπό της προσπάθειας του Δήμου να καταστεί κλιματικά ουδέτερος.

Το ΣΔΑΕΚ του Δήμου Καρδίτσας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 226/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δείτε επίσης