Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στο Δέλτα Καρδίτσας (Παλαμά) – Είσοδος Καρδίτσας

Share

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στο Δέλτα Καρδίτσας (Παλαμά) – Είσοδος Καρδίτσας

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων κυκλοφορίας στα πλαίσια υλοποίησης της Α΄Φάσης στο έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. 30: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΕΛΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΠΑΛΑΜΑ) ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 52 & 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν. 3542/2007 και το άρθρο 48 του Ν.4313/2014.
 2. Την υπ’ αριθμ. 1259/15/541423 από 26/3/2015 Διαταγή Α.Ε.Α.
 3. Την από 25/05/2021 αίτηση της Γενικής Δ-νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Δ-νση Τεχνικού Ελέγχου / Τμήμα Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δ.Ε. Θεσσαλίας, με την οποία αιτείται την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τριών ανώνυμων κάθετων στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λαμίας, οδών στην Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, για εκτέλεση εργασιών κατασκευών νέων παραδρομών.
 4. Την υπ’ αριθμ. 5410/21/1091611 από 31/05/2021 αναφορά του Τ.Τ. Καρδίτσας, με την οποία συνηγορεί για την ικανοποίηση του αιτήματος της ενδιαφερόμενης.
 5. Την υπ’αριθμ. 90/2021 Απόφασή μας.
 6. Την υπ’αριθμ.ΔΔΚ061 από 20/07/2021 αίτηση P&C Development A.
 7. Την υπ’αριθμ. 5410/21/1475247 από 20/07/2021 αναφορά του Τ.Τ. Καρδίτσας.
 8. Την υπ’αριθμ. 90Β/2021 Απόφασή μας.
 9. Την υπ’αριθμ.ΔΔΚ084 από 20/09/2021 αίτηση P&C Development A.
 10. Την υπ’αριθμ. 5410/21/1930089 από 21/09/2021 αναφορά του Τ.Τ. Καρδίτσας.
 11. Την υπ’αριθμ. 90Ε/2021 Απόφασή μας.
 12. Την υπ’αριθμ.ΔΔΚ106 από 16/12/2021 αίτηση P&C Development A.
 13. Την υπ’αριθμ. 5410/21/2654318 από 20/12/2022 αναφορά του Τ.Τ. Καρδίτσας.
 14. Την υπ’αριθμ. 90ΣΤ/2021 Απόφασή μας.
 15. Την υπ’αριθμ.ΔΔΚ123 από 18/03/2022 αίτηση P&C Development A.
 16. Την υπ’αριθμ. 5410/22/586402 από 19/03/2022 αναφορά του Τ.Τ. Καρδίτσας.
 17. Αποβλέποντας στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 • Την παράταση ισχύος, για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, από λήξεως της (14) Απόφασης – Παράτασης, ήτοι από 31/03/2022, των διαλαμβανόμενων στη (5) Απόφαση ρυθμίσεων κυκλοφοριίς, στα πλαίσια υλοποίησης της Α΄ φάσης του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. 30: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΕΛΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”.
 • Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από τις πλησιέστερους οδούς και από τις διασταυρώσεις που επιτρέπεται η στροφή προς αυτές, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τ.Τ. Καρδίτσας.
 • Η εργοταξιακή σήμανση και ο φωτισμός θα παραμένουν και τις ώρες που δε γίνονται εργασίες καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
 • Το Τ.Τ. Καρδίτσας, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.
 • Η παρούσα είναι προσωρινή και ισχύει μόνο για το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.
 • Οι παραβάτες της παρούσης, θα διώκονται και θα τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
 • Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο Τ.Τ. Καρδίτσας.
 • Το Τ.Τ. Καρδίτσας, στο οποίο αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση – δημοσίευσή της, για την ανακοίνωση στον αιτούντα των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και για τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις, ως και για την επίβλεψη υλοποίησής τους.

Δείτε επίσης