Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αργιθέας

Share

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αργιθέας

Δια ζώσης ή και με τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιηθεί η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, την Παρασκευή 11-03-2022 και ώρα 11:30μ., σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και την με αριθμ.. ΔΙα/ΓΠ. Οικ. 10343/2022 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (ΦΕΚ 766 / Β΄/ 18-02-2022 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1οΑποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 / Μέτρο 4:«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού του ενεργητικού» / Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» / Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» παραλαβή , έγκριση της μελέτης και τευχών δημοπράτησης της Πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ», υποβολή της πράξης στο ανωτέρω Πρόγραμμα και έγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2022 .
Θέμα:  2οΑποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 / Μέτρο 4:«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού του ενεργητικού» / Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» / Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» παραλαβή και έγκριση της μελέτης και τευχών δημοπράτησης της Πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ        ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ » , υποβολή της πράξης στο ανωτέρω Πρόγραμμα και έγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2022 .

 

 

Δείτε επίσης