Με νέο σχήμα αντιδημάρχων από την 1η του Σεπτέμβρη και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2022 ο Δήμος Καρδίτσας

Share

Με νέο σχήμα αντιδημάρχων από την 1η του Σεπτέμβρη και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2022 ο Δήμος Καρδίτσας

Ποιοι είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι και τα καθήκοντα τους – Δήλωση του Δημάρχου κ. Β. Τσιάκου για τις αλλαγές

Δήλωση Δημάρχου Καρδίτσας κ. Βασίλη Τσιάκου

Όπως ήταν αναμενόμενο και με αφορμή τη συμπλήρωση δυο ετών θητείας, προχωράμε σήμερα σε μια σειρά αλλαγών στην Δημοτική Αρχή. Στο νέο δημοτικό σχήμα εισέρχονται νέα πρόσωπα με όρεξη για δουλειά ενώ και όσοι παραμένουν θα πρέπει να εντείνουν περισσότερο την προσπάθεια τους. Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω τα στελέχη που αποχωρούν. Το έργο που αφήνουν στους τομείς που διοίκησαν είναι σπουδαίο. Τα στελέχη μας που αποχωρούν από αντιδημαρχίες αναλαμβάνουν άλλα εξίσου σπουδαία και σχετικά με τις προηγούμενες  αρμοδιότητες τους καθήκοντα. Θέλω να υπογραμμίσω ότι όπως προκύπτει από το νέο σχήμα που ανακοινώσαμε και σε συνδυασμό με τους εντεταλμένους συμβούλους που θα ανακοινώσουμε σύντομα, τη ΔΕΥΑΚ, το Σύνδεσμο Ύδρευσης και το ΔΟΠΑΚ αξιοποιούνται όλα τα στελέχη μας σε θέσεις – κλειδιά. Εκείνο που πραγματικά με συγκίνησε ως επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής είναι η διάθεση για προσφορά που έχουν όλα τα μέλη της ομάδας μας. Συνεχίζουμε με σχέδιο, με δυναμισμό, με διεκδίκηση, να φέρνουμε αποτελέσματα για τον Δήμο μας. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε την Καρδίτσα που αξίζει να ζεις».

Σε αλλαγές στο Δημοτικό σχήμα προχώρησε ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος καθώς η θητεία των αντιδημάρχων έληξε. Με βάση την απόφαση η οποία τίθεται σε ισχύ για το χρονικό διάστημα από 01.09.2021 μέχρι 31.12.2022 και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ο Δήμαρχος ανακοίνωσε τα κάτωθι:

  1. Ορίζει Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών Παιδείας και Πολιτισμού τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Στέφανο Θεολόγη του Δημητρίου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

►Την εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών
►Τα θέματα Αλλοδαπών (άδειες παραμονής κ.λ.π.)

►Την εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών κτιρίων και του Δημαρχιακού Μεγάρου

►Τη διαχείριση Αρχείων του Δήμου

►Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης, από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του δραστηριότητας.

►Την διαχείριση θεμάτων παιδείας και Πολιτισμού όπως αυτά προκύπτουν από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας

  1. Ορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Σπάνια Αριστοτέλη του Γεωργίου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

►Την εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών
►Τη διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας
►Τη λειτουργία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (εμποροπανηγύρεις)
►Τη μέριμνα για την υλοποίηση έργων και προμηθειών σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες

►Την αδειοδότηση και εποπτεία εμπορικών δραστηριοτήτων

►Τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε Ν. 3852/10, ΦΕΚ 114/Α΄/2006, άρθρο 22 Β.Δ. 15-6-1959, ΦΕΚ 114/Α΄/1959, ΕΣ Τμ. VII 175/2007),  καθώς και όλων των έγγραφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων σχετικά με την οικονομική υπηρεσία

►Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης, από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του δραστηριότητας.

►Την έκδοση αδειών για καταλήψεις των κοινόχρηστων χώρων

  1. Ορίζει Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Σβερώνη Παναγιώτη του Ταξιάρχη και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

►Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
►Το σχεδιασμό, κατασκευή και συντήρηση έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών του Δήμου
►Τη λειτουργία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

►Το σχεδιασμό, κατασκευή και συντήρηση Κτιριακών Έργων
►Την καταγραφή, σχεδιασμό και επιμέλεια των μελετών και των έργων που θα υλοποιεί ο Δήμος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (δημιουργία φακέλων έργων κ.α.)

►Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Πολεοδομίας
►Τη μελέτη, διαχείριση  και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης
►Την έκδοση οικοδομικών αδειών
►Τον έλεγχο αυθαιρέτων κατασκευών
►Την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων
►Τη σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής
►Την παραχώρηση Δημοτικών οικοπέδων
►Τις βεβαιώσεις δικαιούχων αγροτεμαχίων και οικοπέδων από πίνακες οριστικής διανομής

►Nα λαμβάνει γνώση των υποδείξεων και να υπογράφει τα βιβλία των Τεχνικών Ασφαλείας του Δήμου Καρδίτσας, ως εργοδότης κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 6 Ν. 1568/1985

►Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης, από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του δραστηριότητας.

  1. Ορίζει Αντιδήμαρχο Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, Δημοτικής Αστυνομίας και ΚΕΠ, την δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας Μακρή Ολγα του Γεωργίου και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

► Το συντονισμό και επίβλεψη του έργου του τμήματος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως προκύπτει από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

►Την έκδοση αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου

► Το συντονισμό και επίβλεψη του έργου της δημοτικής αστυνομίας  και συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς

► Την εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου

► Την εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας

  1. Ορίζει Αντιδήμαρχο Πρασίνου, Περιβάλλοντος και Δασών τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Κουρτεσιώτη Σπυρίδωνα του Παναγιώτη και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

►Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου

►Τη διαχείριση και ανάδειξη του αστικού και περιαστικού πρασίνου

►Το συντονισμό των δράσεων για την προώθηση του εθελοντισμού στον τομέα των δενδροφυτεύσεων

►Το συντονισμό της εφαρμογής πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων σχετικών με τη διαχείριση των δασικών πόρων στην περιοχή του Δήμου

►Το συντονισμό των δράσεων για την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ του Δήμου, φορέων, επιχειρήσεων και ιδιωτών για την βελτίωση του αστικού πρασίνου

►Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης, από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του δραστηριότητας. 

  1. Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού, Ειδικών Πληθυσμιακών – Κοινωνικών Ομάδων, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας , ορίσθηκε ήδη με την αριθ. 160/2021 απόφαση Δημάρχου, ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος του Μιχαήλ με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

► Την εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων

► Το συντονισμό των δράσεων με τους συναρμόδιους φορείς και τις εθελοντικές οργανώσεις για την ενθάρρυνση, προβολή και ανάπτυξη του εθελοντισμού με έμφαση στους τομείς της κοινωνικής αλληλεγγύης

► Την έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας

► Την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας

► Το συντονισμό των δράσεων για την στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες

► Τη μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου

► Την εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας

► Την εφαρμογή των προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και υγείας

  1. Ορίζει Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων τον δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας  Κουφόπουλο Δημήτριο του Στεφάνου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

► Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού

► Το σχεδιασμό και την αναδιοργάνωση του διαδικτυακού τόπου του Δήμου  καθώς και την εποπτεία ενημέρωσής του (επικαιροποίηση, βελτίωση λειτουργίας, ανάρτηση αποφάσεων)
► Τη λειτουργία του προγράμματος “Διαύγεια”
► Τη λειτουργία της εφαρμογής “My Karditsa app- Δήμος Καρδίτσας”

► Tην ψηφιακή σύγκλιση και τις υπηρεσίες ΤΠΕ

► Tον εκσυγχρονισμό εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δράσεις και εργαλεία σχετικά με τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου αλλά και της εξυπηρέτησης του πολίτη.

► Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης, από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του δραστηριότητας.

  1. Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Αντωνίου Σωτήριο του Βασιλείου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

► Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας
► Την αποκομιδή αστικών απορριμμάτων
► Τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών
► Την καθαριότητα οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων
► Την καθαριότητα λαϊκών αγορών
► Τη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στα οποία συμμετέχει ο Δήμος Καρδίτσας
► Την εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των αυτοκινήτων του Δήμου
► Την καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, καθώς και των αποθηκών του Δήμου στον χώρο του Δημοτικού αμαξοστασίου
► Την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων πάσης φύσεως οχημάτων
► Τη συντήρηση οχημάτων του Δήμου
► Τη μέριμνα για την υλοποίηση έργων και προμηθειών σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες
► Τη διαχείριση υλικού αποθηκών του Δήμου
► Την εποπτεία λειτουργίας, συντήρησης και καθαριότητας των δημοτικών πάρκων

► Τον συντονισμό των δράσεων για την μείωση της αφισορρύπανσης

► Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης, από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του δραστηριότητας.

► Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας και συνεργασίας με τους συναρμόδιους φορείς.

  1. Ορίζει Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας  τον δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας  Παπαδημητρίου Φώτιο του Γεωργίου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

► Τη διαχείριση του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής όπως αυτές προκύπτουν από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

►την εποπτεία προσωπικού Λειτουργίας της Υπηρεσίας Τοπικής Ανάπτυξης που αφορούν τον Αγροτικό τομέα.

► Τη διαχείριση και  περισυλλογή αδέσποτων ζώων

Β. Οι ανωτέρω ορισθέντες Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Γ. α. ο Δήμαρχος υπογράφει:

α.1 Όλα τα έγγραφα που απευθύνονται σε Κρατικές Αρχές, Κοινοβούλιο, Δικαστικές Αρχές, καθώς και στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε Δημάρχους της Ελλάδας και ξένων κρατών

α.2 Όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με Ευρωπαϊκά Προγράμματα και γενικώς προγράμματα χρηματοδότησης

α.3 Όλες τις συμβάσεις εκτέλεσης έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών

α.4 Τις επιταγές πληρωμών

α.5 Όλες τις αποφάσεις υπηρεσιακών μεταβολών τακτικού προσωπικού

α.6 Όλες τις αποφάσεις προσλήψεων προσωπικού

β. Οι Αντιδήμαρχοι υπογράφουν:

Κάθε πράξη (απόφαση, έγγραφο, δικαιολογητικό, προπαρασκευαστικό έγγραφο, πιστοποιητικό, βεβαίωση, διοικητική πράξη ή όποια άλλη πράξη) που εκδίδεται στα πλαίσια της άσκησης των καθ’ ύλην ανατεθειμένων (μεταβιβασθέντων) σε αυτούς αρμοδιοτήτων, αφού εκ της σχετικής μεταβίβασης έχουν καταστεί αποκλειστικώς αρμόδιοι για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, καθώς και για την έκδοση των όποιων πράξεων / εγγράφων προβλέπονται στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος”.

Δ.Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σπάνιας Αριστοτέλης του Γεωργίου που αναπληρώνει τον Δήμαρχο. Όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Θεολόγη Στέφανο του Δημητρίου και όταν αυτός θα απουσιάζει ή θα κωλύεται από τον αντιδήμαρχο Κουρτεσιώτη Σπυρίδωνα του Παναγιώτη.

Το αυτό ισχύει και για την τέλεση πολιτικών γάμων στο Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Π.Δ. 391/1982.

Ε.Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθενται πέραν των ανωτέρω και:
Η θεώρηση γνησίου υπογραφής
-Η υπογραφή βεβαιώσεων ζωής
-Η υπογραφή πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών των εργαζομένων στο εξωτερικό
-Η χορήγηση των αδειών απουσίας του προσωπικού των υπηρεσιών που έχουν υπό την εποπτεία τους

ΣΤ.Στις καθ’ ύλην αρμοδιότητες των ανωτέρω Αντιδημάρχων συμπεριλαμβάνονται και αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ζ. Άμισθοι αντιδήμαρχοι είναι οι Σωτήρης Αντωνίου του Βασιλείου και Δημήτριος Κουφόπουλος του Στεφάνου. Οι ανωτέρω δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής και ο αριθμός τους δεν προσμετράται για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων – συνεργατών, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

Δείτε επίσης