Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας

Share

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν.3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 26η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 μ.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) ορίζεται ότι:

«1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Οι Σύμβουλοι καλείσθε επίσης να καταθέσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, την Παρασκευή 26-02-2021 από ώρα 11:00 έως 12:00 είτε ηλεκτρονικά στο email [email protected] είτε στον Πρακτικογράφο (κ. Σακκά Νικόλαο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2445350404).

Σε περίπτωση που οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό e-mail, η ανωτέρω επικοινωνία/αλληλογραφία μπορεί να γίνει μέσω των υπαλλήλων που εργάζονται στις κατά τόπους Κοινότητες διαμονής τους ή με fax: 2445350419, ή με τη χρήση sms στον Πρακτικογράφο (κ. Σακκά Νικόλαο κιν.6974808580).

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο3η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2021, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Θέμα:  2οΛήψη απόφασης αποδοχής όρων συμμετοχής, υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης και συγκρότησης επιτροπής διερεύνησης τιμών για την πράξη με τίτλο “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αργιθέας στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 (αρ. πρωτ. 18215/29-09-2020) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον».
Θέμα:  3οΈγκριση απόφασης Δημάρχου 23 / 2021 για την κατεπείγουσα εκτέλεση υπηρεσιών  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο δ1. Ν. 3852/2010
Θέμα:  4οΈγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αργιθέας για το οικον. Έτος 2019
Θέμα:  5οΈγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αργιθέας για το οικον. Έτος 2020
Θέμα:  6οΣυμμετοχή του Δήμου Αργιθέας στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με κωδικό πρόσκλησης ΦΠ&ΚΔ/ΑΠ5/2020 και θέμα “Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες δράσεις 2020”

 

Θέμα:  7οΛήψη απόφασης αποδοχής όρων συμμετοχής, υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης και συγκρότησης επιτροπής διερεύνησης τιμών για την πράξη με τίτλο  «Δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19», για «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και το περιβάλλον». στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 Α.Π.:19576/19-10-2020 από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Θέμα:  8οΕισήγηση στο Δ.Σ. για διαγραφές η μη  βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 26-02-2021 και ώρα 12:00

Δια περιφοράς θα πραγματοποιηθεί η 2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας, την Παρασκευή 26-2-2021 και ώρα 12:00, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55 τ. Α΄, την αριθ. 163 με αριθ. πρωτ.  33282/29-5-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, το αριθ. πρωτ. 60249/22-9-2020 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθ. 31/8-2-2021  εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλείσθε επίσης να καταθέσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, τη Παρασκευή 26-2-2021 από ώρα 12:00 έως 15:00 είτε ηλεκτρονικά στο email [email protected]).

Σε περίπτωση που οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό e-mail, η ανωτέρω επικοινωνία/αλληλογραφία μπορεί να γίνει με fax: 2445350419, ή με τη χρήση sms προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου (κ. Παπαδήμα Ηλία κιν. 6974793866). 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Τα θέματα:

Θέμα:  1ο3η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2021, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  2οΈγκριση  οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) έτους 2019
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  3οΣυζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  συμμετοχή του Δήμου Αργιθέας στον Σύνδεσμο με την επωνυμία ‘’Σύνδεσμος Δήμων Π.Ε. Καρδίτσας (ΣΥ.ΔΗ.Π.Ε.Κ.)’’, με σκοπό την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, έγκριση του Καταστατικού του Συνδέσμου και ορισμός των αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου  στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και ανάκληση της προηγούμενης 108 /2019 σχετικής απόφασης.
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
    Θέμα:  4οΣυζήτηση και λήψη απόφασης για τη Συμμετοχή του Δήμου Αργιθέας στο υπό σύσταση «Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων».
Εισηγητής:Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας
    Θέμα:  5οΣυζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαγραφή η μη  βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας.
    Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
     Θέμα:  6οΣυζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  5.330,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2021  ( Α΄ Κατανομή).
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι:

«Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Δείτε επίσης