Αλλαγές στους Αντιδημάρχους στο Δήμο Μουζακίου

Share

 

 Αλλαγή αντιδήμαρχου στο Δήμο Μουζακίου από 1ης Απριλίου μετά την παραίτηση που υπέβαλε την Παρασκευή (29/3) ο Γεώργιος Παναγόπουλος η οποία και έγινε αποδεκτή από το Δήμαρχο Μουζακίου κ. Γιώργο Κωτσό.

Παράλληλα έγινε και τροποποίηση των καθηκόντων του Αντιδημάρχου κ. Άγγελου Πάντου.


Ορισμός Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Κουτσουγιάννη

Ορίζει τον κ. Ιωάννη Κουτσουγιάννη, δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Μουζακίου, με αντιμισθία, με θητεία από 01-04-2019 μέχρι 30-08-2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Είναι ο καθ’ ύλην αντιδήμαρχος για τις παρακάτω σ’ αυτόν μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη της καθημερινότητας του Πολίτη.
 • Την ευθύνη θεμάτων ηλεκτροφωτισμού των δημοτικών χώρων
 • Την ευθύνη για τις αμμοληψίες και εκμετάλλευσης ορυκτών υλικών
 • Την ευθύνη της αισθητικής εμφάνισης, καθαριότητας, της ποιότητας ζωής και της λειτουργίας κάθε δημοτικού χώρου.
 • Την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος και των προβλημάτων στάθμευσης.
 • Τον συντονισμό των μηχανημάτων του Δήμου
 • Την ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
 • Την ευθύνη της Διοικητικής μέριμνας των υπηρεσιών του Δήμου
 • Την ευθύνη διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.

2. Τελεί Πολιτικούς Γάμους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δήμαρχου.

3. Εισηγείται θέματα της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για λήψη σχετικών αποφάσεων.

4. Διεξάγει την αλληλογραφία, εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του.

5. Ο Αντιδήμαρχος εκπροσωπεί το Δήμο, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του, σε οποιαδήποτε Δημόσια ή Δικαστική Αρχή.

Β. Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Κουτσουγιάννη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται,ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Άγγελος Πάντος.

Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητές του, ασκεί ο Δήμαρχος.


Τροποποίηση αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχου του Δήμου Μουζακίου Άγγελου Πάντου

Τροποποιεί τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου του Δήμου Μουζακίου κ. Άγγελου Πάντου, με αντιμισθία, με θητεία από 01-11-2017μέχρι 30-08-2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:

Α. Κατά τόπον Αντιδήμαρχο, για τη Δημοτική Ενότητα Παμίσου μεταβιβάζοντάς του τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Παμίσου.

β) Την παρακολούθηση και εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Παμίσου.

γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού της Δημοτικής Ενότητας Παμίσου.

δ) Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Παμίσου. Ορίζεται καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος για τις παρακάτω σ’ αυτή μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της Αγροτικής Ανάπτυξης και των αγροτικών ζητημάτων του Δήμου

β) Την ευθύνη του συντονισμού της Υπηρεσίας Άρδευσης.

γ) Την παρακολούθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

δ) Την ευθύνη της Τουριστικής Προβολής του Δήμου.

ε) Την ευθύνη των Δημοσίων σχέσεων του Δήμου και του τομέα των αδελφοποιήσεων

στ) Την ευθύνη υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων

 • Τελεί Πολιτικούς Γάμους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δήμαρχου
 • Εισηγείται θέματα της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.
 • Διεξάγει την αλληλογραφία, εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του.
 • Οι Αντιδήμαρχοι εκπροσωπούν το Δήμο, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, σε οποιαδήποτε Δημόσια ή Δικαστική Αρχή.

Β. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Άγγελου Πάντου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Αθανάσιος Μπαλατσός.

Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητές του, ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Με την παρούσα ανακαλείται κάθε προηγούμενη απόφαση που αφορά τον Αντιδήμαρχο κ.Άγγελο Πάντο.

Δείτε επίσης