Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Share

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 8η Μαϊου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα: 

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης για το σχέδιο νόμου με τίτλο “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι¨)

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διάθεσης ποσού από ιδίους πόρους, για ενίσχυση του ποσού χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

3.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθμ. 25/2018 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

4.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάθεσης πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

5.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

6.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανανέωσης μίσθωσης του αριθμ. 6 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

7.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης με απευθείας ανάθεση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λαζαρίνας

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Παναγόπουλος Γεώργιος

8.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης με απευθείας ανάθεση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Φαναρίου

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Παναγόπουλος Γεώργιος

9.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έκδοσης νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Παναγόπουλος Γεώργιος

10.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απόρριψης αιτημάτων θεώρησης αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Παναγόπουλος Γεώργιος

11.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθμ. 30/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητισμός-Πολιτισμός-Νεότητα

Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ρούσσα Ελένη

12.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης της αριθμ. 3/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Τσιούμας Δημήτριος

13.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ.09/12)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

14.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΒΟΥΖΑ ΟΞΥΑΣ»  (Α.Μ. 03/15)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

15.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΥ»  (Α.Μ. 24/15)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

16.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΙΘΩΜΗΣ»  (Α.Μ. 10/15)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

17.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΡΧΑΙΟ ΠΥΡΓΟ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ»  (Α.Μ. 07/16)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

18.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ» (Α.Μ.18/15)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

19.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ» (Α.Μ. 27/15)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

20.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΡΑΝΕΑΣ – ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (Α.Μ: 12/13)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

21.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (ΑΜ 13/15)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

22.Έγκριση 9ης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ: 24/14)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

23.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΟΞΥΑΣ» (ΑΜ 13/16)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

24.Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΞΥΑΣ (ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)»   Α.Μ. (01/18)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

25.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων φερόμενης ιδιοκτησίας κληρονόμων Μαρδάνη Απόστολου στην Τ.Κ. Μαυροματίου

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δείτε επίσης