Δήμος Αργιθέας: Συνεδριάζουν η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ την 29-01-2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Εισήγηση για 1η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
Θέμα 2ο: Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2017 για την εκτέλεση του πρ/σμού οικον. έτους 2017

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε ειδική δημόσια συνεδρίαση

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό στις 29-1-2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη απόφαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

  1. Έγκριση  του Απολογισμού, Ισολογισμού και  Αποτελεσμάτων χρήσης και έκθεσης επί του Απολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων του  έτους 2016.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό στις 29-1-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θέμα 1ο: 1η Τροποποίηση πρ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Δ’ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα 3ο: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμηθειών στο Δήμο Αργιθέας για το οικονομικό έτος 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 4ο: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων – εργασιών – μελετών στο Δήμο Αργιθέας για το οικονομικό έτος 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης των μελετών :

1. «Μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμό δρόμων της Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας (Α.Μ.1/2018)».

2. «Μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμό δρόμων της Δ.Ε. Αργιθέας (Α.Μ.3/2018)»

3. «Μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμό δρόμων της Δ.Ε. Αχελώου (Α.Μ.2/2018)»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 6ο: Τροποποίηση της αριθμ.182/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας “Συντήρηση υδραγωγείων Δ.Ε. Αργιθέας για το έτος 2017”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 7ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου (Κατασκευή τεχνικών έργων) του πρώην Δήμου Αχελώου (ΑΜ.216/2008).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 8ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.Αργιθέας (Δημοτικό κτίριο Αγορασιάς).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 9ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δεκτικότητα Κ.Α. του πρ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2018 για εντάλματα προπληρωμής
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα 10ο: Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ λόγω παραίτησης και ορισμός νέου Προέδρου Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ λόγω παραίτησης του Προέδρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα 11ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τα Μητρώα Αρρένων 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα 12ο: Διαδικασία κήρυξης μνημειακών δέντρων στον Δήμο Αργιθέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα 13ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης διαδικασίας σύναψης δημοσίας συμβάσης της προμήθειας με τίτλο:¨Προμήθεια μηχανήματος έργου (JCB) για το έτος 2018 (Ν.4412/16).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ την 29-01-2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 16:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2018
Θέμα 2ο: Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2018

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Δείτε επίσης