Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του N. 3852 /2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου μας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα γίνει την 30η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 πμ  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  • Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον διότι οι περιπτώσεις που συμπεριλαμβάνονται στην προς ψήφιση αναμόρφωση είτε έχουν προθεσμίες είτε πρέπει να έχουν ψηφισθεί έως τέλους του έτους.

  • Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2016 (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον διότι σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 4 του π.δ. 113/2010 οι αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο, ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους με σχετική ανακλητική απόφαση του Διατάκτη.

Ο Πρόεδρος

Στεργιόπουλος Θωμάς

Δείτε επίσης