Συνεδριάζουν το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ την 26-8-2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βασίλης Στεργίου

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Στεργίου Βασίλειος Αντιδήμαρχος

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 9η Τροποποίηση πρ/σμού  του Δήμου οικονομικού  έτους 2016-  τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
Θέμα:  2οΕισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αριθ. 4820/9-8-2016 αίτηση του Κορλού Κων/νου του Θεοφάνη  με θέμα: « Διαγραφή προσαυξήσεων από Δημοτικά τέλη».
Θέμα:  3οΕισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο  σχετικά με την αριθ. 2793/21-6-2016 αίτηση του Κοντακτσή Αθανάσιο του Κων/νου με θέμα: « Διαγραφή χρεών του ιδίου, ορθή τιμολόγηση και επαναϋπολογισμός  των τελών ύδρευσης οικίας κληρονόμων Γεωργίου Κορλού στην Τ.Κ. Ανθηρού και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων».
Θέμα:  4οΕισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο   σχετικά με την αριθ. 2958/1-7-2016 έγγραφο του εκπροσώπου της Τ.Κ. Αργιθέας με θέμα: « Διαβίβαση γνωμοδότησης επί αιτήσεων Γώγου Αναστασίου και Γώγου Ηλία του Βασιλείου – διαγραφή δημοτικών τελών».

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ στις 26-8 -2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Θέμα:  1ο9η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2016 – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  2οΚαθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων –εργασιών -μελετών   για το οικονομικό έτος 2016.
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα: 3οΑποδοχή  και κατανομή πίστωσης  2.000,00 € και απόδοση  στην Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα: 4ο    Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό  ειδικότητας προσωπικού ΙΔΟΧ με κάλυψη δαπάνης από τους ΚΑΠ
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 5οΣυζήτηση και λήψη απόφασης Πρόγραμμα συνεργασίας των ορεινών περιοχών της Κεντρικής Ελλάδας- Ζώνη της Πίνδου
Εισηγητής:Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα: 6ο Περί συζήτηση και λήψη απόφασης:  α. δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής.

β.  Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης  του έργου ” Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού κατά οκτώ στύλους στην θέση « Κουλούρια» Αργυρίου, προς στάβλο Μπαμπάτσικου Βασίλειο”.

Εισηγητής:Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα: 7οΣυζήτηση και λήψη απόφασης για τη δεκτικότητα Κ.Α.  του πρ/σμού του Δήμου οικον. έτος 2016 για εντάλματα προπληρωμής.
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα: 8οΠερί συζήτηση και λήψη απόφασης:  α. δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής.

β.  Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης  του έργου ” Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  στην θέση « Παλιάμπελα» Αργυρίου, πλησίον  στάβλο Τσιβόλα Κοσμά”.

Εισηγητής:Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα: 9ο Περί συζήτηση και λήψη απόφασης:  α. δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής.

β.  Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης  του έργου “Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 25 kVA ( Νο 2) σε  Δημοτικό κτίριο  με αριθμό παροχής 41602745-01 στη διεύθυνση  Ανθηρό”  –   στην ΔΕΔΔΗΕ”.

Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα: 10οΣυζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αριθ. 2793/21-6-2016 αίτηση του Κοντακτσή Αθανάσιο του Κων/νου με θέμα: « Διαγραφή χρεών του ιδίου, ορθή τιμολόγηση και επαναϋπολογισμός  των τελών ύδρευσης οικίας κληρονόμων Γεωργίου Κορλού στην Τ.Κ. Ανθηρού και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων».
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  11οΣυζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αριθ. 4820/9-8-2016 αίτηση του Κορλού Κων/νου του Θεοφάνη  με θέμα: « Διαγραφή προσαυξήσεων από Δημοτικά τέλη».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  12οΣυζήτηση και λήψη απόφαση σχετικά με την αριθ. 2958/1-7-2016 έγγραφο του εκπροσώπου της Τ.Κ. Αργιθέας με θέμα: « Διαβίβαση γνωμοδότησης επί αιτήσεων Γώγου Αναστασίου και Γώγου Ηλία του Βασιλείου- διαγραφή δημοτικών τελών».
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  13οΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του κ. Κατσίκη Αλεξάνδρου για χαρακτηρισμό οδού εντός της ιδιοκτησίας του στην Τ.Κ. Καρυάς
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος & Εκπρόσωπος Τ.Κ. Καρυάς
Θέμα:  14οΣυζήτηση και λήψη απόφαση για απαγόρευση βοσκής στο δημόσιο δάσος Πετροχώρι-Δροσάτο – έγγραφο 2694/137664/8-8-2016 Δασαρχείο Μουζακίου.
Εισηγητής:Πρόεδρος Δ.Σ. Σέμπρος Απόστολος και Εκπρόσωποι Τ.Κ. Πετροχωρίου & Δροσάτου
Θέμα:  15οΣυζήτηση  αίτηση εκπροσώπου Τ.Κ. Κουμπουριανών με θέμα « Συζήτηση για λήψη απόφασης αιτήματος υδροδότησης- ηλεκτροδότησης συνοικισμού ΚΩΣΤΗ Κουμπουριανών».
Εισηγητής:Πρόεδρος Δ.Σ. Σέμπρος Απόστολος – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Κουμπουριανών

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ την 26-8-2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 16:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
Βασίλης Στεργίου

Θέμα:  1ο Ψήφιση πιστώσεων πρ/σμού οικον. έτους 2016.
Θέμα:  2οΤροποποίηση την αριθ. 65/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής –Συζήτηση και λήψη νέας απόφασης για: Έγκριση των τευχών, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης  και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης τεχνικών προδιαγραφών – αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μεταφορικών μέσων και ψήφιση πίστωσης 65.000,00€.
Θέμα:  3οΟρισμός υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής δαπάνης του έργου “Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 25 kVA ( Νο 2) σε  Δημοτικό κτίριο  με αριθμό παροχής 41602745-01 στη διεύθυνση  Ανθηρό”  –   στην ΔΕΔΔΗΕ”.
Θέμα:  4οΟρισμός υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής δαπάνης του έργου ” Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού κατά οκτώ στύλους στην θέση « Κουλούρια» Αργυρίου, προς στάβλο Μπαμπάτσικου Βασίλειο”.
Θέμα:  5οΟρισμός υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής δαπάνης του έργου  ” Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  στην θέση « Παλιάμπελα» Αργυρίου, πλησίον  στάβλο Τσιβόλα Κοσμά”.
Θέμα:  6ο Ορισμός  υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής   δαπάνης μεταβίβασης οχημάτων από  την  δωρεάν  διάθεση (2) μεταχειρισμένων   αυτοκινήτων από την Τράπεζα της  Ελλάδος.

 

Δείτε επίσης