Προσλήψεις προσωπικού στον Δήμο Αργιθέας

Share

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Αργιθέας ύστερα από την υπ’ αριθ. 07/2016 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (05) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΕ 29 ΟδηγώνΔυο  (2)
  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας

 

  1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ειδικότητας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Για άδεια Γ΄κατηγορίας απαιτείται ΠΕΙ(ΠΑΡ. 4 άρθρο 3 Π.Δ. 74/2008

Δύο (2)  μήνες
 

ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων

 

  1. Οι υποψήφιοι να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τριτάξιου Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους έχουν αποφοιτήσει πριν το έτος 1980)
Δύο (2)  μήνες
ΔΕ ΗλεκτρολόγωνΈνα (01)
  1.  α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου  Α΄ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας ή άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας ή άδεια Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου (ΤΕ).

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ειδικότητας ή  Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την άδεια.

Δύο (2)  μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και Π.Ε.Ι (για την κατηγορία ΔΕ ΟΔΗΓΏΝ)

3. Αδεια άσκησης επαγγέλματος (για την κατηγορία ΔΕ Ηλεκτρολόγων)

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου Σπουδών.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Αργιθέας (Δ/νση: Ανθηρό, τηλ: 2445350404) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Νίκος Σακκάς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Δείτε επίσης